Πακέτο Εργασίας 1: - Ψηφιοποίηση υλικού διδασκαλίας

Πακέτο Εργασίας 2: - Διεύρυνση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με εισαγωγή νέων τεχνικών

Πακέτο Εργασίας 3: - Αναμόρφωση και ενίσχυση μαθημάτων πληροφορικής και διδακτικής

Πακέτο Εργασίας 4: - Περιβαλλοντική εκπαίδευση

Πακέτο Εργασίας 5: - Οργάνωση μαθημάτων σε ολοκληρωμένες κατευθύνσεις εξειδίκευσης

Πακέτο Εργασίας 6: - Μηχανισμοί διαχείρισης και παρακολούθησης του έργου και διάδοσης αποτελεσμάτων