Πακέτο Εργασίας 5:

Οργάνωση μαθημάτων σε ολοκληρωμένες κατευθύνσεις εξειδίκευσης

α) Τα μαθήματα ΠΠΣ οργανώνονται σε τρεις ενδεικτικές κατευθύνσεις εξειδίκευσης:

β) Έχει αναμορφωθεί ο οδηγός σπουδών του Τμήματος