Πακέτο Εργασίας 6:

 

Μηχανισμοί διαχείρισης και παρακολούθησης του έργου και διάδοσης αποτελεσμάτων

Για τη συνολική παρακολούθηση παρακολούθηση και διαχείρηση του έργου, αλλά και για τη διάδοση των αποτελεσμάτων, χρησιμοποιούνται τα παρακάτω μέσα: