Πακέτο Εργασίας 2:

 

Διεύρυνση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με εισαγωγή νέων τεχνικών

Με βάση το χρονοδιάγραμμα, βρίσκονται σε εξέλιξη: