Πακέτο Εργασίας Ι: Δόμηση ενός Συστήματος Αξιολόγησης και Προσαρμογής του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ), με στόχο την ενίσχυση της ευελιξίας και της προσαρμοστικότητας του στις εξελισσόμενες ανάγκες της αγοράς.

Πακέτο Εργασίας ΙΙ: Αναμόρφωση του Περιεχομένου του ΠΠΣ, με στόχο την κάλυψη των νεοαναδεικνυόμενων επαγγελματικών προκλήσεων και επιστημονικών προβληματισμών.

Πακέτο Εργασίας ΙΙΙ: Εφαρμογή Καινοτόμων Μεθόδων Μετάδοσης Γνώσεων και Δεξιοτήτων, με στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας και της ανάπτυξης απαραίτητων ικανοτήτων των αποφοίτων.

Πακέτο Εργασίας IV: Ανάπτυξη Συστήματος Πληροφόρησης, με στόχο την υποστήριξη των μετεχόντων (φοιτητές και απόφοιτοι) στην ανεύρεση στοιχείων και βιβλιογραφικών αναφορών και την προετοιμασία των αυριανών επιστημόνων για αντιμετώπιση ανοικτών και διεπιστημονικών προβλημάτων.