Πακέτο Εργασίας I : Δόμηση ενός Συστήματος Αξιολόγησης και Προσαρμογής του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

 

Το Σύστημα Αξιολόγησης και Προσαρμογής του ΠΠΣ θα συντελέσει στο να καταγράφονται και να επεξεργάζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα σχετικά με τις ανάγκες της αγοράς και το κατά πόσο αυτές καλύπτονται από τις συνιστώσες του ΠΠΣ που βρίσκεται εν ισχύ. Σημειώνεται ότι το πρώτο πακέτο εργασίας δεν αποσκοπεί απλά στη αποτελεσματική και εύστοχη αναμόρφωση του ΠΠΣ μέσα από μια δυναμική τριετή διαδικασία, αλλά παρέχει στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ένα εργαλείο διασφάλισης της ευελιξίας και της προσαρμοστικότητας του ΠΠΣ και μετά την πάροδο των τριών ετών που διαρκεί το έργο. Οι δραστηριότητες που συνθέτουν τη μεθοδολογία υλοποίησης του πρώτου Πακέτου Εργασίας έχουν ως εξής:

 

Ι.1 Διερεύνηση της επαγγελματικής εξέλιξης αποφοίτων και των προγραμμάτων σπουδών άλλων τμημάτων με αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο σε ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού.

Παραδοτέα: Ετήσια Έκθεση των Συλλεγμένων Πληροφοριών

Κύρια Αποτελέσματα: Καταγραφή χρήσιμων πληροφοριών και σύναψη σχέσεων συνεργασίας σε εθνικό - διεθνικό επίπεδο για την εξέλιξη του ΠΠΣ.

 

Ι.2 Διερεύνηση των χαρακτηριστικών της ζήτησης εργασίας σε επιχειρήσεις της περιφέρειας και της χώρας στο σύνολό της, μέσω από τη συλλογή κατάλληλα διαμορφωμένων ερωτηματολογίων από ανώτερα στελέχη δημοσίων και ιδιωτικών επιχειρήσεων. Θα ακολουθηθεί η μεθοδολογία συγκρότησης συγκεκριμένου πάνελ δειγματοληπτικά επιλεγμένων επιχειρήσεων και οργανισμών.

Παραδοτέα: Ετήσια Έκθεση Στατιστικής Επεξεργασίας των Πρωτογενών Στοιχείων

Κύρια Αποτελέσματα: Έγκαιρη καταγραφή των εξελίξεων στις απαιτούμενες επαγγελματικές δεξιότητες και γνώσεις

Επιπλέον Αποτελέσματα: Δημιουργία Βάσης Δεδομένων με σημαντική ερευνητική αξία, Δραστηριοποίηση και εξάσκηση των φοιτητών

 

Ι.3 Διερεύνηση των οικονομοτεχνικών προβλέψεων και των προτεινόμενων στρατηγικών σε εθνικό και διευρωπαϊκό επίπεδο, όπως προκύπτουν μέσα από Μελέτες Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Παραδοτέα: Συγκεντρωτική Παρουσίαση Μελετών για την Πορεία της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Οικονομίας, καθώς επίσης και Μελετών Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ανά εξάμηνο)

Κύρια Αποτελέσματα: Έγκαιρη καταγραφή των σχετικών εθνικών και ευρωπαϊκών εξελίξεων

 

Ι.4 Πραγματοποίηση Διεπιστημονικών Συναντήσεων με σκοπό τη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών υπό το πρίσμα των σύγχρονων εξελίξεων.

Παραδοτέα: Πρακτικά Συναντήσεων και Ερωτηματολόγια Συμμετεχόντων

Κύρια Αποτελέσματα: Έγκαιρη καταγραφή των σύγχρονων προκλήσεων

Επιπλέον Αποτελέσματα: Σύναψη σχέσεων συνεργασίας σε εθνικό - διεθνικό επίπεδο για την εξέλιξη του ΠΠΣ