Πακέτο Εργασίας ΙI : Αναμόρφωση του Περιεχομένου του ΠΠΣ

Η αναμόρφωση προγραμμάτων σπουδών μπορεί να συντελεσθεί σε δύο διαφορετικές κατευθύνσεις. Η πρώτη, αντικείμενο των δραστηριοτήτων σε αυτό το πακέτο εργασίας, σχετίζεται στο ίδιο το περιεχόμενο των θεματικών ενοτήτων, στη διάρθρωση αυτών σε επιμέρους μαθήματα ή σε ολοκληρωμένους κύκλους μαθημάτων. Οι προτεινόμενες δραστηριότητες που ακολουθούν μπορούν να διαχωρισθούν σε κάθετες και οριζόντιες παρεμβάσεις . Οι πρώτες αφορούν στον εμπλουτισμό των υφιστάμενων μαθημάτων και στην εισαγωγή νέων, ενώ οι δεύτερες αφορούν σε διαρθρωτικές προσαρμογές που επηρεάζουν το ΠΠΣ στο σύνολό του. Συγκεκριμένα οι δραστηριότητες που συνθέτουν το δεύτερο Πακέτο Εργασίας έχουν ως εξής:

 

ΙΙ.1 Αναδιάρθρωση του ΠΠΣ στο σύνολό του ( οριζόντια παρέμβαση ) ώστε να καταστεί αρθρωτό, με ενιαία λογική και ευέλικτο, εύκολα προσαρμόσιμο στις εκάστοτε διδακτικές ανάγκες. Στην κατεύθυνση αυτή θα συντελέσει η ομαδοποίηση ολοκληρωμένων κύκλων μαθημάτων , θα μειωθούν στο ελάχιστο οι επικαλύψεις και θα προσδοθεί μια πιο ξεκάθαρη αλληλουχία των μαθημάτων (ορισμός προαπαιτούμενων μαθημάτων σε κάθε επίπεδο), βοηθώντας στην αποκόμιση συγκροτημένης επιστημονικής εκπαίδευσης από τους φοιτητές.

Παραδοτέα: Οργανωτικό Σχεδιάγραμμα Προγράμματος Σπουδών, στο οποίο θα αναδεικνύονται οι λογικές ενότητες (κύκλοι) μαθημάτων και τα προαπαιτούμενα σε κάθε ενότητα (πρώτες σελίδες του Νέου Οδηγού Σπουδών).

Κύρια Αποτελέσματα: Παροχή συγκροτημένων γνώσεων στους φοιτητές, διευκόλυνση της μάθησης με την αποφυγή αναίτιων επικαλύψεων, ενίσχυση της ευελιξίας και της προσαρμοστικότητας του ΠΠΣ

 

ΙΙ.2 Εισαγωγή ενός ολοκληρωμένου κύκλου μαθημάτων στα δύο τελευταία εξάμηνα των σπουδών (7 ο και 8 ο ) σχετικά με τη Νέα Οικονομία και τις Τεχνολογίες Αιχμής ( κάθετη παρέμβαση ). Ο συγκεκριμένος κύκλος θα περιλαμβάνει κατ' επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα όπως Εισαγωγή στη Νέα Οικονομία, Υπολογιστικά Οικονομικά (Computational Economics), Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (ERP και MRP). Οι συγκεκριμένες θεματικές ενότητες θα παρέχουν μια εξειδίκευση πάνω στα νέα δεδομένα της οικονομικής δραστηριότητας, αναδεικνύοντας την ολοένα αυξανόμενη αξία της «πληροφορίας».

Παραδοτέα: Πλήρη Περιγραφή των αντίστοιχων Μαθημάτων (όπως θα εμφανίζονται στο Νέο Οδηγό Σπουδών) και Έκθεση Συμπερασμάτων από τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης, που θα καταθέτουν οι συμμετέχοντες κάθε εξάμηνο.

Κύρια Αποτελέσματα: Παροχή καινοτόμων και άμεσα απαραίτητων στην επαγγελματική πραγματικότητα γνώσεων

Επιπλέον Αποτελέσματα: Προώθηση διεπιστημονικών προσανατολισμών και βελτίωση της ικανότητας των αποφοίτων του Τμήματος Οικονομικών Σπουδών στην συνεργασία με άτομα εξειδικευμένα στην εξέλιξη και στη χρήση των τεχνολογιών αιχμής

 

 

ΙΙ.3 Εισαγωγή μαθήματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης όπως τα Οικονομικά του Περιβάλλοντος και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων (Environmental Economics) ως κατ' επιλογή υποχρεωτικό, προσφερόμενο στο τέταρτο έτος σπουδών και εμπλουτισμός της προβλεπόμενης ύλης στο μάθημα της Οικονομικής Μεγέθυνσης με αρχές της Αειφόρου Ανάπτυξης ( κάθετη παρέμβαση ). Για την επιτυχή προσέγγιση του αντικειμένου κρίνεται απαραίτητη η συνεργασία με διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό άλλων τμημάτων, ώστε να καλυφθεί η διεπιστημονική διάσταση του. Επίσης το συγκεκριμένο μάθημα θα μπορεί κάλλιστα να αποτελέσει μάθημα επιλογής για προγράμματα σπουδών άλλων τμημάτων. Σημειώνεται επίσης η επιδίωξη χρήσης παραδειγμάτων περιβαλλοντικών επιπτώσεων και περιβαλλοντικής πολιτικής από το μικρόκοσμο του Νομού Ιωαννίνων και από

Παραδοτέα: Πλήρη Περιγραφή των αντίστοιχων Μαθημάτων (όπως θα εμφανίζονται στο Νέο Οδηγό Σπουδών) και Έκθεση Συμπερασμάτων από τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης, που θα καταθέτουν οι συμμετέχοντες κάθε εξάμηνο.

Κύρια Αποτελέσματα: Παροχή βασικών επιστημονικών γνώσεων, προετοιμάζοντας την εξέλιξη των αποφοίτων στην κατεύθυνση ενός νέου τομέα της Οικονομικής Επιστήμης με μελλοντικές προοπτικές.

Επιπλέον Αποτελέσματα: Προώθηση διεπιστημονικών προσανατολισμών, ευαισθητοποίηση των φοιτητών και μετάδοση γνώσεων σε θέματα προστασίας και διαχείρισης περιβάλλοντος.

 

ΙΙ.4 Εισαγωγή μαθήματος Γενικής Παιδαγωγικής και Διδακτικής , με ειδικές αναφορές σχετικά με τη διδασκαλία των Οικονομικών , ως κατ' επιλογή υποχρεωτικό, προσφερόμενο στο τρίτο ή στο τέταρτο έτος σπουδών ( κάθετη παρέμβαση ). Η παροχή ανάλογων γνώσεων κρίνεται απαραίτητη, αφού ένας σημαντικός αριθμός αποφοίτων θα αναζητήσει απασχόληση στην δευτεροβάθμια και μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση. Για την επιτυχή προσέγγιση του αντικειμένου κρίνεται απαραίτητη η συνεργασία με διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό άλλων τμημάτων, ώστε να καλυφθεί η διεπιστημονική διάσταση του. Επίσης το συγκεκριμένο μάθημα θα μπορεί κάλλιστα να αποτελέσει μάθημα επιλογής για προγράμματα σπουδών άλλων τμημάτων.

Παραδοτέα: Πλήρη Περιγραφή των αντίστοιχων Μαθημάτων (όπως θα εμφανίζονται στο Νέο Οδηγό Σπουδών) και Έκθεση Συμπερασμάτων από τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης, που θα καταθέτουν οι συμμετέχοντες κάθε εξάμηνο.

Κύρια Αποτελέσματα: Παροχή απαραίτητων γνώσεων για την απασχόληση ως εκπαιδευτικός.