Πακέτο Εργασίας ΙV : Αναμόρφωση Συστήματος Πληροφόρησης

 

Η λύση της διανομής ενός συγγράμματος ανά μάθημα αποτελεί μια αναποτελεσματική πλέον μέθοδο για τη μετάδοση γνώσεων και πληροφοριών, καθώς «γερνάει» γρήγορα και είναι ανεπαρκές, ενώ ταυτόχρονα καλλιεργεί το πνεύμα της μοναδικής, εύκολα προσπελάσιμης και προεπιλεγμένης λύσης. Αποσκοπώντας στην καλύτερη προετοιμασία των αποφοίτων για την αντιμετώπιση ανοικτών προβλημάτων και αντιβαίνοντας στο κλίμα «απομόνωσης» του φοιτητή, που ισχυροποιείται με τις παραδοσιακές μεθόδους ανταλλαγής πληροφοριών, προτείνεται ένα σύνθετο σχήμα πληροφόρησης το οποίο απαρτίζεται από τα εξής:

 

ΙV.1 Αναμόρφωση της ιστοσελίδας του Τμήματος με τη δημιουργία κεντρικής πύλης (portal), η οποία θα παρέχει πρόσβαση σε όλους τους δικτυακούς τόπους του Τμήματος. Σε κάθε ενδιαφερόμενο η πρόσβαση θα παρέχεται σε δύο επίπεδα: ελεύθερη πρόσβαση για ανάγνωση (ανακοινώσεις, σημειώσεις) και ελεγχόμενη πρόσβαση με δικαίωμα εγγραφής (προσθήκη / τροποποίηση ιστοσελίδων για ανακοινώσεις, εργασίες κλπ.). Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται μέσα από την κεντρική πύλη θα περιλαμβάνουν:

•  Web-mail (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από φυλλομετρητή ιστοσελίδων, π.χ. Netscape, IExplorer).

•  Προσωπικό χώρο για ιστοσελίδα για κάθε εγγεγραμμένο φοιτητή.

•  Ομάδες Συζητήσεων, όπου τα μέλη ΔΕΠ και οι φοιτητές θα μπορούν να ανταλλάσσουν απόψεις με ερευνητές από όλο των κόσμο.

•  Συλλογή υπερσυνδέσμων (hyperlinks) για διάφορα θέματα και γνωστικά αντικείμενα, με δυνατότητα προσθήκης νέων από τους χρήστες όπως και σχολίων, απόψεων κλπ.

•  Ευρετηριασμό και δυνατότητα αναζήτησης στο δικτυακό χώρο του Τμήματος.

Παραδοτέα: Αναβαθμισμένη ιστοσελίδα του Τμήματος

Κύρια Αποτελέσματα: Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διδακτικής και ερευνητικής αποστολής του Τμήματος

 

ΙV.2 Δημιουργία ιστοσελίδων σε επίπεδο μαθημάτων , στην οποία θα γίνεται η δημοσίευση αρθρωτού συγγράμματος, εύκολα αναμορφώσιμου και ολοκληρωμένου, καθώς θα συμπεριλαμβάνει όχι μόνο τις προς διδασκαλία τυπικές γνώσεις, αλλά και ασκήσεις, διδακτικό υλικό (διαφάνειες, μελέτες περιπτώσεων κλπ.), χώρο πληροφόρησης από άλλα αντίστοιχα τμήματα σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Η καταγραφή των σημειώσεων θα γίνει σε εκτυπώσιμη μορφή υπερκειμένου (pdf αρχείο) με υπερσυνδέσμους, ηλεκτρονικό ευρετήριο κτλ. Απαραίτητοι είναι οι υπερσύνδεσμοι με ιστοσελίδες άλλων μαθημάτων, δημιουργώντας ένα συνεκτικό μαθησιακό περιβάλλον και ενισχύοντας την αντίληψη ότι δεν υπάρχουν μεμονωμένα γνωστικά αντικείμενα, αλλά οικονομικά προβλήματα, των οποίων η λύση απαιτεί ολοκληρωμένη προσέγγιση. Η ηλεκτρονική μορφή των περιγραφόμενων συγγραμμάτων αποτελεί τέλος τη βασική πρώτη ύλη για τη δημιουργία εικονικών (virtual) βιβλιοθηκών και αναγνωστηρίων. Σημειώνεται επιπλέον ότι ανάλογοι υπερσύνδεσμοι θα πρέπει να δημιουργηθούν με ιστοσελίδες άλλων Τμημάτων για την προώθηση της διεπιστημονικής πληροφόρησης. Στόχος της όλης προσπάθειας είναι η αντικατάσταση του παραδοσιακού παθητικού συγγράμματος με μια πιο ευέλικτη και αποτελεσματική μορφή πληροφόρησης.

Παραδοτέα: Το σύνολο του υλικού όπως αναπτύσσεται παραπάνω, το οποίο συναπαρτίζει το συνεκτικό μαθησιακό περιβάλλον με τις ιστοσελίδες του κάθε μαθήματος

Κύρια Αποτελέσματα: Δημιουργία ενός ολοκληρωμένου, ευέλικτου και αποτελεσματικού συστήματος πληροφόρησης, μετάδοση δεξιοτήτων για την αντιμετώπιση της πολύπλοκης και συνεχώς μεταβαλλόμενης πραγματικότητας, ανάπτυξη της οικειότητας με τις τεχνολογίες αιχμής.

Επιπλέον Αποτελέσματα: Προώθηση διεπιστημονικών προσανατολισμών και συνεργασίες με ερευνητές άλλων ανάλογων τμημάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

 

ΙV.3 Καθιέρωση συστήματος ηλεκτρονικής έκδοσης Τεχνικών Αναφορών το οποίο θα υποστηρίζει την ενημέρωση των φοιτητών σχετικά με τα τελευταία ευρήματα της βασικής και της εφαρμοσμένης έρευνας. Οι αναφορές αυτές θα είναι διαθέσιμες σε όλους τους χρήστες του διαδικτύου συμπεριλαμβανομένων και των αποφοίτων του Τμήματος. Στους τελευταίους θα παρέχεται επίσης δωρεάν πρόσβαση στο προαναφερόμενο συνεκτικό μαθησιακό περιβάλλον, το οποίο αποτελεί πρόπλασμα των εικονικών (virtual) βιβλιοθηκών και αναγνωστηρίων.

Παραδοτέα: Τεχνικές Αναφορές σε ηλεκτρονική μορφή

Κύρια Αποτελέσματα: Εξασφάλιση του σύγχρονου χαρακτήρα της γνώσης που μεταδίδεται στους φοιτητές και στους αποφοίτους του Τμήματος, συμβάλλοντας έτσι και στην ιδέα της δια βίου εκπαίδευσης.

 

ΙV.4 Καθώς κρίνεται απαραίτητη η συνεχής επικοινωνία όλων των παραγόντων που συμμετέχουν στη διδακτική δραστηριότητα του Τμήματος (φοιτητές, διδάσκοντες, διοικητικό προσωπικό κτλ.) και δεδομένης της αναμόρφωσης της ιστοσελίδας κάτω από την ομπρέλα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών με επιμέρους sites για κάθε μάθημα, θα δημιουργηθούν λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ιστοσελίδα του κάθε μαθήματος διευκολύνοντας την επικοινωνία μεταξύ όλων των μερών. Προκειμένου τέλος να εξασφαλιστεί η απαραίτητη δυνατότητα επώνυμης και ανώνυμης ανάδρασης από το φοιτητή προς τον καθηγητή προβλέπεται: αφενός η διανομή ανώνυμων, ηλεκτρονικά συμπληρωμένων ερωτηματολογίων στη μέση και στο τέλος του κάθε εξαμήνου από τους συμμετέχοντες κάθε μαθήματος και αφετέρου με τη δυνατότητα αποστολής ανώνυμου ή επώνυμου ηλεκτρονικού μηνύματος προς το διδάσκοντα ανά πάσα χρονική στιγμή.

Παραδοτέα: Ερωτηματολόγια αξιολόγησης των μαθημάτων και των διδασκόντων, δημιουργία υπερσυνδέσμου για ανώνυμη και επώνυμη αποστολή μηνύματος στην ιστοσελίδα κάθε μαθήματος.

Κύρια Αποτελέσματα: Διασφάλιση της συνεχούς αξιολόγησης και βελτίωσης του ΠΠΣ, χρήση των νέων τεχνολογιών προς ενίσχυση της δημιουργικής συνεργασίας και της ουσιαστικής επικοινωνίας στο χώρο του Πανεπιστημίου.