Πακέτο Εργασίας ΙIΙ : Εφαρμογή Καινοτόμων Μεθόδων Μετάδοσης Γνώσεων και Δεξιοτήτων

 

Η δεύτερη κατεύθυνση αναμόρφωσης προγραμμάτων σπουδών αφορά στην προσαρμογή των μεθόδων διδασκαλίας και αξιολόγησης των φοιτητών υπό το πρίσμα των εξελίξεων στη διδακτική θεωρία και πρακτική και κάνοντας χρήση των νέων τεχνολογιών στην επεξεργασία πληροφοριών και στην επικοινωνία. Ιδιαίτερα μάλιστα η πρώτη από τις ακόλουθες δραστηριότητες σχετίζεται με το αντικείμενο του προηγούμενου Πακέτου Εργασίας και θα μπορούσε επίσης να ενταχθεί στο πλαίσιό του ως οριζόντια παρέμβαση. Οι δραστηριότητες που συνθέτουν το τρίτο Πακέτο Εργασίας έχουν ως εξής:

 

ΙΙΙ.1 Προσαρμογή / εμπλουτισμός της προβλεπόμενης υλοποίησης μαθημάτων του ΠΠΣ ώστε να ενισχυθεί ο εργαστηριακός και ο σεμιναριακός χαρακτήρας. Τα μαθήματα στα οποία θα προσδοθεί εργαστηριακός χαρακτήρας θα προσφέρονται στα δύο πρώτα έτη σπουδών και θα στοχεύουν στην ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων προηγμένης χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και τεχνολογίας αιχμής. Ενδεικτικά αναφέρονται μαθήματα όπως Χρήση και Προγραμματισμός Στατιστικών και Οικονομετρικών Λογισμικών Πακέτων (SPSS, RATS, SAS, Eviews, Gauss κτλ.), Χρήση και Προγραμματισμός Υπολογιστικών και Symbolic Λογισμικών Πακέτων (Mathcad, Mathlab, Mathematica, κτλ.), Γλώσσες Προγραμματισμού και Μέθοδοι Υπολογιστικής Προσομοίωσης. Σε μια δεύτερη ομάδα μαθημάτων, προσφερόμενα στα δύο τελευταία έτη σπουδών, θα προσδοθεί σεμιναριακός χαρακτήρας , αποσκοπώντας στην ανάπτυξη της κρίσης και της ερευνητικής ικανότητας των συμμετεχόντων. Ήδη από το προηγούμενο εξάμηνο θα δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές δήλωσης συμμετοχής σε κλειστά τμήματα (το πολύ 15 ατόμων), στα οποία θα αντιστοιχούν ξεχωριστές θεματικές ενότητες, οι οποίες θα συναπαρτίζουν το αντικείμενο ενός μαθήματος. Στο εσωτερικό του κάθε τμήματος θα σχηματίζονται μικρότερες ομάδες εργασίας, οι οποίες θα ασχολούνται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου με την θεωρητική και εμπειρική επεξεργασία συγκεκριμένου θέματος. Η παράδοση της σχετικής ύλης θα γίνεται μέσα από την εβδομαδιαία συνεργασία των συμμετεχόντων με τον υπεύθυνο του μαθήματος, ενώ θα προγραμματίζονται περιορισμένες παραδόσεις με τη συμμετοχή όλων των τμημάτων. Στο τέλος του εξαμήνου προβλέπεται η παρουσίαση των εργασιών της κάθε ομάδας εργασίας στο πλαίσιο σχετικών διημερίδων, οι οποίες μπορεί να πραγματοποιούνται και σε εξωπανεπιστημιακές αίθουσες, με τη συμμετοχή μελών της ευρύτερης ακαδημαϊκής κοινότητας και του επαγγελματικού χώρου.

Παραδοτέα: Πλήρη Περιγραφή των Μαθημάτων εργαστηριακού και σεμιναριακού χαρακτήρα (όπως θα εμφανίζονται στο Νέο Οδηγό Σπουδών), Τόμος που θα περιλαμβάνει τις εργασίας των συμμετεχόντων

Κύρια Αποτελέσματα: Βελτίωση των πρακτικών γνώσεων και δεξιοτήτων, ανάπτυξη της κρίσης, της ερευνητικής ικανότητας και του γραπτού λόγου, του ομαδικού πνεύματος, ενίσχυση των ικανοτήτων παρουσίασης και χρήσης του προφορικού λόγου.

Επιπλέον Αποτελέσματα: Συμβολή στην ερευνητική δραστηριότητα του Τμήματος, δημιουργία επιπλέον χώρου δραστηριοποίησης μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων, σύναψη σχέσεων συνεργασίας με άλλα ιδρύματα, ανάπτυξη διεπιστημονικών συνεργασιών.

 

ΙΙΙ.2 Εισαγωγή μεθόδων Οικονομικών Πειραματικών (Experimental Economics) με σκοπό την υποβοήθηση της διδαχής και μετάδοσης συγκεκριμένων εννοιών. Οι μέθοδοι αυτοί μπορούν να εφαρμόζονται επιλεκτικά σε μαθήματα των δύο τελευταίων ετών. Τα πειράματα θα υλοποιούνται με τη βοήθεια των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του πανεπιστημιακού ενδοδικτύου, ενώ τα υποκείμενα των πειραμάτων μπορούν να είναι οι ίδιο οι διδασκόμενοι ή φοιτητές άλλων ετών και άλλων τμημάτων.

Παραδοτέα: Σχεδιασμός, Δεδομένα και Αποτελέσματα των Οικονομικών Πειραμάτων, Προσδιορισμός των μαθημάτων όπου θα εφαρμόζονται αντίστοιχες μέθοδοι στο Νέο Οδηγό Σπουδών

Κύρια Αποτελέσματα: Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας και της μεταδοτικότητας, Εξάσκηση των φοιτητών στην πραγματοποίηση Οικονομικών Πειραμάτων

 

ΙΙΙ.3 Πρόβλεψη διενέργειας Μελετών Ειδικών Περιπτώσεων (Case Studies) σε επιλεγμένα μαθήματα όλων των εξαμήνων. Η ανάλυση πραγματικών παραδειγμάτων από την τοπική εθνική και διευρωπαϊκή οικονομική δραστηριότητα θα διευκολύνει την τόσο κατανόηση συγκεκριμένων φαινομένων και θεωρητικών προσεγγίσεων, όσο και τις αναλυτικές ικανότητες των συμμετεχόντων.

Παραδοτέα: Συλλογή και Ανάλυση Αντιπροσωπευτικών Περιπτώσεων, Προσδιορισμός των μαθημάτων όπου θα εφαρμόζονται αντίστοιχες μέθοδοι στο Νέο Οδηγό Σπουδών

Κύρια Αποτελέσματα: Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας και της μεταδοτικότητας, Εξάσκηση των φοιτητών στην ανάλυση Αντιπροσωπευτικών Περιπτώσεων

 

ΙΙΙ.4 Υποβοήθηση της αξιολόγησης μέσα από την ανάπτυξη υλικού για συνεχή διαδραστική (interactive) εξάσκηση , π.χ. εισαγωγή προτεινόμενων ασκήσεων στο διαδίκτυο με on line βοήθεια, τη δόμηση συστήματος αυτόματης αξιολόγησης ασκουμένων και αυτόματης δημιουργίας τεστ πολλαπλής επιλογής . Σε μεταγενέστερο στάδιο προβλέπεται η δημιουργία συστήματος πολλαπλής εξέτασης κάθε διδασκόμενου μέσω του διαδικτύου με τη δημιουργία για παράδειγμα ενός αριθμού εξετάσεων, στις οποίες ο κάθε εξεταζόμενος θα μπορεί να συμμετέχει ατομικά όποτε αυτός θεωρεί ότι είναι προετοιμασμένος.

Παραδοτέα: Υλικό συνεχούς διαδραστικής εξάσκησης, συστήματος αυτόματης αξιολόγησης δημιουργίας τεστ πολλαπλής επιλογής, έκθεση για τη δημιουργία συστήματος πολλαπλής εξέτασης

Κύρια Αποτελέσματα: Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας, ανάπτυξη προσόντων αυτενέργειας και προσαρμοστικότητας των φοιτητών, ενίσχυση του ενδιαφέροντος των φοιτητών

Επιπλέον Αποτελέσματα: Μείωση της έντασης εργασίας για την αξιολόγηση των φοιτητών εξασφαλίζοντας χρόνο για τα μέλη ΔΕΠ και το διοικητικό προσωπικό, ώστε να ασχοληθούν με άλλες κύριες και παραγωγικές δραστηριότητες του Τμήματος.