Πακέτα Εργασίας


Ενότητα Α: Αναδιάρθρωση των μαθημάτων κορμού.

Πακέτο Εργασίας A1

Πακέτο Εργασίας A2

Πακέτο Εργασίας A3


Ενότητα Β:Αναδιάρθρωση-αναμόρφωση των υπαρχόντων κατ' επιλογήν μαθημάτων, την εισαγωγή νέων και την οργάνωση τους σε θεματικούς κύκλους.

Πακέτο Εργασίας B1

Πακέτο Εργασίας B2

Πακέτο Εργασίας B3

Πακέτο Εργασίας B4

Πακέτο Εργασίας B5

Πακέτο Εργασίας B6

Πακέτο Εργασίας B7Ενότητα Γ: Παραγωγή νέου εκπαιδευτικού υλικού, σε ηλεκτρονική μορφή, και την οργανωμένη παρουσίασή του στο Διαδίκτυο.

Πακέτο Εργασίας Γ1

Πακέτο Εργασίας Γ2Ενότητα Δ: Αποτίμηση - αξιολόγηση του προγράμματος αναμόρφωσης προπτυχιακών σπουδών.

Πακέτο Εργασίας Δ1