Ενότητα Δ: Αποτίμηση - αξιολόγηση του προγράμματος αναμόρφωσης προπτυχιακών σπουδών.

 

Οι σχετικές δράσεις οργανώνονται στο Πακέτο Εργασίας Δ1.
Κατ' αρχήν, θα αξιολογηθεί μέσω κατάλληλου ερωτηματολογίου το επίπεδο διδασκαλίας στα μαθήματα κορμού με έμφαση στην αποδοτικότητα των νέων μεθόδων διδασκαλίας, όπου αυτές έχουν υιοθετηθεί. Ανάλογη αξιολόγηση θα γίνει και στα κατ' επιλογήν μαθήματα, με ιδιαίτερη έμφαση σε μαθήματα που εισάγονται για πρώτη φορά στο ΠΠΣ ή που αναμορφώθηκαν ως προς την ύλη και τις μεθόδους διδασκαλίας. Τα στοιχεία από τα ερωτηματολόγια, όπως και πρόσθετα στοιχεία (π.χ. ποσοστό επιτυχόντων ανά εξεταστική περίοδο, συνολική και ατομική επίδοση) θα χρησιμοποιηθούν από την θεσμοθετημένη Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος προκειμένου να αξιολογείται σε εξαμηνιαία βάση η πορεία υλοποίησης του αναμορφωμένου ΠΠΣ και να λαμβάνονται διορθωτικά μέτρα όπου και όταν αυτό απαιτείται. Κατ' αυτόν τον τρόπο θα αυξηθεί η συμμετοχή των φοιτητών στην εκπαιδευτική διαδικασία και θα περιορισθεί σταδιακά το φαινόμενο του επί έτη λιμνάζοντος φοιτητικού πληθυσμού. Στα ίδια πλαίσια εντάσσεται και η καθιέρωση ερωτηματολογίου που θα συμπληρώνουν οι πτυχιούχοι κατά την αποφοίτησή τους και θα αφορά την συνολική αξιολόγηση των σπουδών τους. Τα συμπεράσματα από την επεξεργασία των ερωτηματολογίων αυτών θα είναι απολογιστικά της συνολικής εμπειρίας των φοιτητών και συμπληρωματικά των επί μέρους στοιχείων που θα συλλέγονται ανά μάθημα και ανά έτος. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην σωστή διατύπωση των ερωτηματολογίων, ώστε να μην υπονομεύεται η αξιοπιστία των συμπερασμάτων από γενικότητες και ασάφειες, καθώς και στην διασφάλιση όλων των προϋποθέσεων που θα επιτρέψουν την απρόσκοπτη και ειλικρινή καταγραφή της γνώμης των φοιτητών. Κατά τα προβλεπόμενα στην προκήρυξη του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί, με ευθύνη του ΥΠΕΠΘ, ενδιάμεση αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης του ΠΠΣ, για την πραγματοποίηση της οποίας το Τμήμα θα συνεργασθεί πρόθυμα, προσφέροντας και όλο το διαθέσιμο υλικό από την επεξεργασία των διαθέσιμων μέχρι τότε ερωτηματολογίων. Τα πορίσματα της ενδιάμεσης αυτής αξιολόγησης θα ληφθούν υπόψη στην περαιτέρω υλοποίηση του ΠΠΣ μέσω των κατάλληλων διορθωτικών παρεμβάσεων. Επειδή οι αλλαγές που προτείνονται στο ΠΠΣ απαιτούν χρόνο για την υλοποίησή τους και τα αποτελέσματά τους δεν θα είναι άμεσα ορατά, προτείνεται αφ' ενός η οργάνωση αξιολόγησης με εξωτερικούς κριτές λίγο πριν τη λήξη του Προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ και αφ' ετέρου η δημιουργία βάσης δεδομένων των αποφοίτων του Τμήματος μέσω της οποίας, σε ετήσια βάση, το Τμήμα θα ενημερώνεται για την επαγγελματική σταδιοδρομία των αποφοίτων. Η επιτροπή των εξωτερικών αξιολογητών, αποτελούμενη από Πανεπιστημιακούς εγνωσμένου κύρους, θα αποτιμήσει τα αποτελέσματα της εφαρμογής του ΠΠΣ σε σχέση και με τα δεδομένα της Ελληνικής και Διεθνούς ακαδημαϊκής κοινότητας και θα υποδείξει χρήσιμες παρεμβάσεις που θα βοηθήσουν το ΠΠΣ να εναρμονισθεί και με τα Ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα στο μέτρο του εφικτού. Η οργάνωση συνεχώς ανανεούμενης βάσης δεδομένων με στοιχεία για τους αποφοίτους του Τμήματος και η ετήσια επαφή μαζί τους μέσω εντύπων ή/ και ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων θα αποτυπώσει με συγκεκριμένα στοιχεία την επαγγελματική πορεία των αποφοίτων του Τμήματος και θα καταδείξει τον πραγματικό βαθμό σύνδεσης της παρεχόμενης εκπαίδευσης με την αγοράς εργασίας και τις παραγωγικές διαδικασίες. Τα συμπεράσματα που θα προκύψουν θα αξιολογηθούν σε ένα χρονικό ορίζοντα ευρύτερο της διάρκειας του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, προκειμένου να γίνουν διορθωτικές παρεμβάσεις στο ΠΠΣ, εάν αυτό απαιτείται, που θα βελτιώνουν τις επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων.
Είναι σημαντικό να τονισθεί ότι διαδικασίες αξιολόγησης όπως οι προτεινόμενες δεν υφίστανται θεσμοθετημένες στο Τμήμα και είναι πολύ σημαντικό για την μελλοντική πορεία του Τμήματος, τουλάχιστον στον τομέα της παροχής ανωτάτου επιπέδου εκπαίδευσης, αυτές να καθιερωθούν με την ενίσχυση του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.