Ενότητα 3:Παραγωγή νέου εκπαιδευτικού υλικού, σε ηλεκτρονική μορφή, και την οργανωμένη παρουσίασή του στο Διαδίκτυο.

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αφομοίωση και κατανόηση της ύλης ενός μαθήματος είναι εκτός από το κύριο διδακτικό σύγγραμμα και η χρήση πρόσθετου εκπαιδευτικού υλικού, όπως: σημειώσεις, υποδειγματικά λυμένες ασκήσεις, άλυτες ασκήσεις, εργασίες, κατάλογος πρόσθετης βιβλιογραφίας, πειράματα επίδειξης και προσομοίωσης. Οι νέες τεχνολογίες παρέχουν την δυνατότητα νέας προσέγγισης στην παραγωγή αλλά και διανομή αυτού του υλικού. Στα πλαίσια υλοποίησης του νέου ΠΠΣ το Τμήμα Φυσικής σκοπεύει να αξιοποιήσει αυτές τις δυνατότητες, πρώτα στα υπό αναμόρφωση και στα νέα μαθήματα και αργότερα να τις επεκτείνει στην πλειοψηφία των μαθημάτων του ΠΠΣ.Η διαδικασία αυτή αποτελεί το αντικείμενο του Πακέτου Εργασίας Π.Ε. Γ1 και αναλύεται στα ακόλουθα τρία στάδια :

  1. Την παραγωγή από τους διδάσκοντες του κατάλληλου υλικού σε ψηφιακή μορφή. Περιλαμβάνει την: δημιουργία και ψηφιοποίηση υπαρχόντων σημειώσεων, πρότυπων ασκήσεων, άλυτων ασκήσεων εμπλουτισμένων με γραφικά, χρώμα. Δημιουργία ηλεκτρονικού καταλόγου βιβλιογραφίας με παραπομπές σε δικτυακούς τόπους οι οποίοι περιέχουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο καθώς και εικονικά πειράματα επίδειξης.

  2. Την δημοσίευση του παραπάνω υλικού στο Διαδίκτυο. Περιλαμβάνει : Την δημιουργία ενός δικτυακού τόπου για κάθε μάθημα, και την σύνδεση αυτών των δικτυακών τόπων με τις ιστοσελίδες του Οδηγού Σπουδών του Τμήματος o οποίος μετά την αναμόρφωσή του θα είναι επίσης διαθέσιμος στο Διαδίκτυο. Στο δικτυακό τόπο κάθε μαθήματος θα υπάρχουν επίσης πληροφορίες σχετικές με την έναρξη των παραδόσεων, τα αποτελέσματα εξετάσεων, κλπ.

  3. Την προσαρμογή και δημοσίευση του Οδηγού Σπουδών καθώς και του παραπάνω διδακτικού υλικού σε CD ROM .

Επιπλέον προτείνεται ο εμπλουτισμός της βιβλιοθήκης του τμήματος με νέους τίτλους βιβλίων (κυρίως για τα νέα μαθήματα) καθώς και εκπαιδευτικών CD - ROM και video τα οποία ο φοιτητής θα μπορεί να συμβουλεύεται στους χώρους της βιβλιοθήκης. Οι νέες τεχνολογίες έχουν εφαρμογές και στο πεδίο της εξέτασης και αξιολόγησης των φοιτητών. Η εξέταση με τη βοήθεια Η/Υ δεν μπορεί να αποτελεί βέβαια το βασικό κριτήριο αξιολόγησης ενός φοιτητή. Μπορεί όμως να βοηθήσει αφενός τον εκπαιδευτικό να εκτιμήσει άμεσα το επίπεδο μιας τάξης (πχ στην αρχή ενός μαθήματος) και αφετέρου τον ίδιο τον φοιτητή να αξιολογήσει τα τυχόν κενά στην κατανόηση ενός μαθήματος (αυτό-αξιολόγηση). Προτείνεται η πιλοτική εφαρμογή της παραπάνω μεθόδου εξέτασης σε επιλεγμένα μαθήματα, όπως : τα μαθήματα κορμού Διανυσματικός Λογισμός, Γενική Φυσική ΙΙ (Ηλεκτρισμός &Μαγνητισμός), Εργαστήρια Φυσικής ΙΙ (Ηλεκτρισμός & Μαγνητισμός (Π.Ε.Α1),Γλώσσες Προγραμματισμού Η/Υ (Π.Ε. Α2) και τα μαθήματα επιλογής Μαθηματικά και Φυσική με Υπολογιστές, Μαθηματικά για Φυσικούς (Π.Ε. Β1), Νέες Τεχνολογίες στην εκπαίδευση (Π.Ε. Β3), καθώς και όλα τα μαθήματα του Π.Ε. Β5. Για την υλοποίησή της δράσης αυτής θα απαιτηθεί: (α) Η δημιουργία από τους διδάσκοντες κατάλληλων ερωτηματολογίων (ερωτήσεις τύπου multiple choice ) (β) Η δημοσίευση των ερωτήσεων στους δικτυακούς τόπους των αντίστοιχων μαθημάτων καθώς και η δημιουργία του λογισμικού αυτόματης αξιολόγησης των ερωτήσεων. Για την υλοποίηση όλων των δράσεων του πακέτου αυτού θα απαιτηθεί τόσο η πρόσληψη ενός τεχνικού πληροφορικής, που θα επωμισθεί το κύριο βάρος της παραγωγής και καταχώρισης στο Διαδίκτυο του υλικού, καθώς και η προμήθεια του κατάλληλου λογισμικού. Θα προβλεφθεί επίσης η συνεχής λειτουργία ενός εργαστηρίου υπολογιστών απ' όπου θα δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές για πρόσβαση στο παραπάνω υλικό.

Το Πακέτο Εργασίας ΠΕ Γ2 περιλαμβάνει την οργάνωση κύκλου σεμιναρίων που θα απευθύνεται στους φοιτητές του Τμήματος αλλά και σε πτυχιούχους. Στο Τμήμα μας λειτουργεί από ετών ο θεσμός των εβδομαδιαίων επιστημονικών σεμιναρίων για την ενημέρωση των μελών του Τμήματος στις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις στους διάφορους τομείς της Φυσικής. Έχει διαπιστωθεί ότι παρά τις προσπάθειες του Τμήματος ελάχιστος αριθμός φοιτητών τα παρακολουθεί κυρίως λόγω του εξειδικευμένου τους χαρακτήρα. Κρίνεται λοιπόν σκόπιμο να εισαχθεί ο θεσμός παράλληλων κύκλου σεμιναρίων που θα απευθύνεται στο επίπεδο των προπτυχιακών κυρίως φοιτητών και θα αφορά σύγχρονα επιστημονικά θέματα Φυσικής αλλά κυρίως εφαρμογές της σε συναφείς σύγχρονους διεπιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς. Ενδεικτικά θέματα μπορούν να αντληθούν από τους τομείς της Βιοτεχνολογίας, της Βιοπληροφορικής, των Νευροεπιστημών, των νέων «έξυπνων» υλικών, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των Επιστημών του Περιβάλλοντος, της συντήρησης έργων πολιτιστικής κληρονομιάς με σύγχρονες τεχνικές φυσικής. Τα σεμινάρια αυτά θα διεξάγονται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Φυσικής και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου (Χημείας, Επιστήμης Υλικών, Βιολογικών εφαρμογών και τεχνολογιών, Ιατρικής). Θα απαιτηθεί όμως και η πρόσκληση μικρού αριθμού ομιλητών και από άλλα ΑΕΙ της χώρας. Επίσης μέρος των σεμιναρίων θα είναι αφιερωμένο στον επαγγελματικό προσανατολισμό των φοιτητών από στελέχη του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα. Παράλληλα, προτείνεται η ετήσια διοργάνωση ταχύρυθμου κύκλου σεμιναρίων για την επιμόρφωση πτυχιούχων Φυσικών σε θέματα όπως χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, σύγχρονες εφαρμογές της Φυσικής σε άλλα πεδία και τεχνολογικούς τομείς., κλπ.