Ενότητα Α:Αναδιάρθρωση των μαθημάτων κορμού

 

Πακέτο Εργασίας A1: Aναδιάρθρωση της ύλης των μαθημάτων Γενικής Φυσικής (4 εξαμηνιαία μαθήματα)


Διατηρείται και διευρύνεται η παράλληλη χρήση πειραμάτων επίδειξης και προσομοίωσης με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, που συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση των εννοιών της Φυσικής και υπογραμμίζουν τον πειραματικό της χαρακτήρα. Η προμήθεια των σχετικών εποπτικών μέσων έχει σε μεγάλο ποσοστό καλυφθεί στα πλαίσια της αντίστοιχης πρότασης του ΕΠΕΑΕΚ Ι, θα απαιτηθεί όμως η επ' αμοιβή απασχόληση μικρού αριθμού μεταπτυχιακών φοιτητών για την προετοιμασία και την οργάνωση του υλικού αυτού υπό την καθοδήγηση του διδάσκοντα. Στο ίδιο πακέτο ΠΕ Α1 θα γίνει αναδιάρθρωση της ύλης των μαθημάτων Σύγχρονης Φυσικής Ι & ΙΙ. Η διδασκαλία των μαθημάτων αυτών θα γίνεται με την προβολή ηλεκτρονικών διαφανειών οι οποίες θα διαμορφωθούν και θα εισαχθούν στο διαδίκτυο ενώ παράλληλα θα γίνει προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού σε μορφή CD - ROM που θα προβάλλεται με video μέσω υπολογιστή. Επίσης, αναδιαρθρώνεται το περιεχόμενο και η ύλη της ομάδας μαθημάτων των Μαθηματικών λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες εξελίξεις στη περιοχή των θετικών επιστημών, την ευρεία χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών, την αναδιάρθρωση των μαθημάτων Φυσικής αλλά και την κατά τα τελευταία έτη αναδιοργάνωση της ύλης των Μαθηματικών στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έτσι η ύλη των μαθηματικών κορμού κατανέμεται σε 6 εξαμηνιαία μαθήματα στα τρία πρώτα εξάμηνα του προγράμματος σπουδών. Στο σύνολο των 6 εξαμηνιαίων μαθημάτων περιλαμβάνεται και το μάθημα «Στοιχεία Πιθανοτήτων & Στατιστικής», το οποίο εισάγεται για πρώτη φορά ως υποχρεωτικό στο 1 ο εξάμηνο με σκοπό την κάλυψη διαπιστωμένων αναγκών σε γενικά και εργαστηριακά μαθήματα Φυσικής των επομένων εξαμήνων. Σε πιλοτική βάση επιλέγεται το μάθημα Διανυσματικός Λογισμός του οποίου η διδασκαλία θα γίνεται και με την χρήση Η/Υ, κυρίως με ειδικές φροντιστηριακές ασκήσεις. Για το σκοπό αυτό απαιτείται η προμήθεια του σχετικού λογισμικού συμβολικών υπολογισμών (π.χ. MATHEMATICA ).

Πακέτο Εργασίας A2: Αναμόρφωση της ύλης των μαθημάτων «Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές» και «Γλώσσες Προγραμματισμού Η/Υ»


Τα μαθήματα αυτά αποτελούν εισαγωγικά μαθήματα ενός ολοκληρωμένου κύκλου μαθημάτων Πληροφορικής και Υπολογιστών, που στοχεύουν στην αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής των αποφοίτων. Επίσης περιλαμβάνει την αναβάθμιση του περιεχομένου των υποχρεωτικών εργαστηριακών μαθημάτων (5 εξαμηνιαία μαθήματα) και την εισαγωγή ηλεκτρονικών υπολογιστών για την διεξαγωγή μέρους των ασκήσεων, εκτός του εργαστηρίου Ηλεκτρομαγνητισμού όπου ήδη εφαρμόζεται, και στα υπόλοιπα εργαστήρια. Για τον σκοπό αυτό θα απαιτηθεί η συμπλήρωση και μερική ανανέωση του εξοπλισμού ορισμένων εργαστηρίων (εισαγωγή ασκήσεων Θερμότητας στο Εργ. Μηχανικής & Θερμότητας, ανανέωση εξοπλισμού Εργ. Αναλογικών Ηλεκτρονικών). Για την ουσιαστικότερη επίβλεψη των φοιτητών στις εργαστηριακές ασκήσεις θα απαιτηθεί η έμμισθη απασχόληση των μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος. Η Χημεία, η Φυσική του Περιβάλλοντος και η Αστροφυσική αποτελούν τα συγγενέστερα προς την Φυσική πεδία και θα πρέπει κατά την άποψή μας να αποτελούν μαθήματα κορμού του ΠΠΣ.


Πακέτο Εργασίας A3: Eισαγωγή ως υποχρεωτικών των μαθημάτων «Γενική Χημεία», «Εισαγωγή στην Αστροφυσική» και «Φυσική του Περιβάλλοντος» στο 5 ο εξάμηνο σπουδών.


Η εισαγωγή του μαθήματος «Γενική Χημεία» σε ένα προχωρημένο σχετικά εξάμηνο αποσκοπεί οι φοιτητές να έχουν διδαχθεί τα μαθήματα «Σύγχρονη Φυσική Ι&ΙΙ» έτσι ώστε να είναι σε θέση να κατανοήσουν ένα σύγχρονο περιεχόμενο του μαθήματος αυτού υπό το φως των αντιλήψεων της Κβαντομηχανικής και της Ατομικής και Μοριακής φυσικής. Επιπλέον στον καθορισμό της ύλης του μαθήματος αυτού λήφθηκε υπόψη ότι αποτελεί ένα από τα μαθήματα που οι πτυχιούχοι εξετάζονται στο ΑΣΕΠ.