Το Πρόγραμμα Αναμόρφωσης των Προπτυχιακών Σπουδών στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ενέργεια συγχρηματοδοτούμενη από το Υπ.Ε.Π.Θ. και την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης & Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, στοχεύει στην αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό του συγκεκριμένου Προγράμματος Σπουδών.

Η διαμόρφωση και βελτίωση των προϋποθέσεων ώστε οι απόφοιτοι του Τμήματος να χαρακτηρίζονται από επιστημονική επάρκεια, αυξημένες δεξιότητες, δυνατότητα διεπιστημονικών προσεγγίσεων και κριτικών θεωρήσεων, συνεργατικό πνεύμα και αυξημένες δεξιότητες αναφορικά με την αξιοποίηση των Τεχνολογικών Πληροφορίας & Επικοινωνιών συνθήκη απαραίτητη για τη δια - βίου πρόσβαση στη γνώση, συνιστούν τους κατευθυντήριους άξονες της παρέμβασης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη των ερευνητικών δεξιοτήτων των φοιτητών/τριών, γεγονός που θα τους επιτρέψει να μετέχουν σε διαδικασίες παραγωγής νέου και επικαιροποίησης του υφιστάμενου επιστημονικού λόγου στο χώρο των Επιστημών της Αγωγής.

Στα πλαίσια του Έργου προβλέπονται:

(α) ενέργειες αναμόρφωσης δέκα οκτώ (18) συνολικά μαθημάτων,

(β) ψηφιοποίηση διδακτικού υλικού και εμπλουτισμός της προτεινόμενης βιβλιογραφίας &

(γ) ανάπτυξη δικτυακής πύλης με σχετικό περιεχόμενο.


Κάντε κλικ εδώ>>
για να μεταφερθείτε στη δικτυακή πύλη της Αναμόρφωσης Προπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης