Στα πλαίσια του έργου προβλέπονται ενέργειες για την υλοποίηση των παρακάω πακέτων εργασίας:

Πακέτο Εργασίας 1: Ενέργειες αναμόρφωσης δέκα οκτώ (18) συνολικά μαθημάτων

Πακέτο Εργασίας 2: Ψηφιοποίηση διδακτικού υλικού και εμπλουτισμός της προτεινόμενης βιβλιογραφίας

Πακέτο Εργασίας 3: Ανάπτυξη δικτυακής πύλης με σχετικό περιεχόμενο