Η Οικονομική Επιστήμη χαρακτηρίζεται αφενός από την ποικιλία διαφορετικών προσεγγίσεων των επιμέρους θεμάτων και προβληματισμών και αφετέρου από την ταχύτητα εξέλιξης των θεωρητικών αρχών και των ζητημάτων που άπτονται της βασικής έρευνας και των εφαρμογών της. Τόσο η εκτεταμένη πολυπλοκότητα όσο και η ιδιαίτερη εξελισιμότητα αποκτούν ολοένα και περισσότερο βαρύτητα, καθώς η σύγχρονη κοινωνία διακρίνεται για την αυξανόμενη πολυπλοκότητα και τις πρωτόγνωρες ταχύτητες αλλαγής των τεχνολογικών και κοινωνικοοικονομικών δεδομένων. Επιπλέον οι συγκεκριμένες εξελικτικές τάσεις αναδεικνύουν μια σειρά από περαιτέρω προκλήσεις και απαιτούν την προσαρμογή του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών λαμβάνοντας υπόψη:

. τη διεύρυνση του βασικού οικονομικού ερωτήματος του «ποιος παράγει, τι παράγει, πόσο παράγει και για ποιους παράγει» με την πρόσθετη διάσταση της αειφόρου ανάπτυξης και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων,

. τους αυξανόμενους προβληματισμούς για το διεθνή καταμερισμό εργασίας και τη διανομή του εισοδήματος, τόσο σε ενδοπεριφερειακή όσο και σε διαπεριφερειακή διάσταση,

. τις βαθιές δομικές αλλαγές στο οικονομικό γίγνεσθαι μέσα από την ανάπτυξη της Νέας Οικονομίας και την ανάδειξη της αξίας της πληροφορίας.