Στόχοι της Αναμόρφωσης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών είναι:

1. Η αναβάθμιση τρόπου διδασκαλίας μαθημάτων με στόχο την πληρέστερη επιστημονική κατάρτιση των αποφοίτων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για την επαγγελματική εξέλιξή τους.

2. Η αναμόρφωση μαθημάτων, σεμιναριακού και εργαστηριακού τύπου, που προσφέρονται στην ανάπτυξη των παραπάνω δεξιοτήτων, αλλά και την κάλυψη γνωστικών περιοχών.

3. Η αναμόρφωση των μαθημάτων που σχετίζονται με την πληροφορική και τις νέες τεχνολογίες, εισαγωγή εξειδικευμένων μαθημάτων πληροφορικής για ανάπτυξη ειδικών δεξιοτήτων στην πληροφορική και στη χρήση νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία και σε εναλλακτικούς επαγγελματικούς χώρους.

4. Η οργάνωση του ΠΠΣ και του αντίστοιχου Οδηγού σπουδών σε κύκλους μαθημάτων, μείωση των υποχρεωτικών μαθημάτων, ανάπτυξη συνεργασιών με συγγενή Τμήματα.