ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΠΝΕ218-ΣΕ)

Διδάσκων: Λ.  Σταύρου

1. Έννοια και θεωρητικά δεδομένα της νοηματικής γλώσσας

2.  Δόμηση ενός συστήματος της νοηματικής γλώσσας

3.  Γένεση της βαθειάς δομής

4.  Μετασχηματισμός στη νοηματική γλώσσα

5. Διατροπική μεταφορά και ενδιάμεσες δομές

6. Μετασχηματισμός στη φθογγογλώσσα

7. Νέες τεχνολογίες και νοηματική γλώσσα

8. Εξ αποστάσεως εκπαίδευση, συνεχιζόμενη και δια βίου κατάρτιση για άτομα με ακουστική μειονεξία

9. Κλινική πρακτική άσκηση στο κανονικό σχολείο, στις Σχολικές Μονάδες   Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑ) και όχι μόνο.

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  ·        Ιστοσελίδα εκπαιδευτικού υλικού            (Σελίδα υπό κατασκευή)  

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Το μάθημα της «Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας» συναρθρώνεται από ένα θεωρητικό μέρος και μία κλινική εργαστηριακή άσκηση.  

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Το θεωρητικό μέρος, σύμφωνα με τον οδηγό σπουδών, συγκροτείται από τρεις θεματικές ενότητες. Η πρώτη θεματική ενότητα αναφερόταν στην ελληνική νοηματική γλώσσα με τη χρήση νέων τεχνολογιών. Ειδικότερα, σε αυτή την ενότητα διερευνήθηκε η ελληνική νοηματική γλώσσα ως εικονογραφική γλώσσα μίας γλωσσικής μειονότητας. Η δεύτερη θεματική ενότητα αναφερόταν στον τρόπο ανάλυσης, αναπαράστασης και αποκωδικοποίησης της νοηματικής γλώσσας, προκειμένου να λειτουργήσει ως αυτόνομο σύστημα επικοινωνίας στη μάθηση. Η τρίτη θεματική ενότητα διερευνούσε τη δυνατότητα δόμησης ενός συστήματος παραγωγής εκπαιδευτικών ελληνικής νοηματικής γλώσσας.Στόχος αυτών των θεματικών ενοτήτων ήταν όχι μόνο η απόκτηση από τους μέλλοντες εκπαιδευτικούς-φοιτητές δεξιοτήτων όσον αφορά στη χρήση των εργαλείων της πληροφορικής για τη νοηματική γλώσσα αλλά και η ανάδειξη εργαλείων τα οποία συγκροτούν τη νοηματική γλώσσα ως ισότιμη γλώσσα επικοινωνίας.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ-ΚΛΙΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Το εργαστηριακό-κλινικό είχε ως στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων οι οποίες θα καθιστούσαν τους φοιτητές ικανούς: