ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΠΝΕ 315 -ΣΕ)

 

Διδάσκουσες: Μ. Καλδρυμίδου & Π. Παγγέ

Ανάλυση ερευνών και μεθοδολογίας, Σχεδιασμός ερευνητικών εργαλείων για την ανάλυση των ερευνών (με έμφαση στα ερωτηματολόγια),Μελέτες περίπτωσης

Το μάθημα είναι σεμιναριακό.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  ·        Ιστοσελίδα εκπαιδευτικού υλικού            (Σελίδα υπό κατασκευή)   

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

 Το μάθημα «Θέματα Μεθοδολογίας Εκπαιδευτικής Έρευνας», όπως οργανώθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Αναμόρφωσης Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών (ΠΠΣ) του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων, γίνεται με τη μορφή σεμιναρίων - εργαστηρίων 3ώρες/εβδομάδα . 

Σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος, περιλαμβάνει τις παρακάτω θεματικές ενότητες:            

1. Ανάλυση ερευνών .           

2. Ανάλυση Μεθοδολογίας Ερευνών.           

3. Σχεδιασμός Ερευνητικών Εργαλείων.           

4. Εφαρμογές.Στο πλαίσιο του Προγράμματος Αναμόρφωσης Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών, δημιουργήθηκε μια βιβλιογραφική βάση ερευνών. Στη διάρκεια των σεμιναρίων οι  φοιτητές/τριες είχαν τη δυνατότητα να επεξεργαστούν τα δεδομένα αυτής της βάσης, ενώ παράλληλα μπορούσαν να αναζητήσουν νέα ερευνητικά πεδία στο χώρο της Εκπαίδευσης..

 

Στόχος των εργαστηριακών μαθημάτων είναι η εξοικείωση των φοιτητών με ένα ευρύ φάσμα μεθόδων, προσεγγίσεων και τεχνικών στο χώρο της εκπαιδευτικής έρευνας. Πιο συγκεκριμένα :

Α) Οι φοιτητές/τριες επιστρατεύουν το θεωρητικό υπόβαθρο του μαθήματος (μέθοδοι- τεχνικές έρευνας) για την συλλογή και την ανάλυση ερευνητικών δεδομένων.

Β) Οι φοιτητές/τριες διαμέσου αυτών των σεμιναριακών ασκήσεων εξοικειώνονται με τη διαδικασία συγγραφής και παρουσίασης μιας εργασίας.

Γ) Οι φοιτητές/τριες προσεγγίζουν ποικίλες διαστάσεις και πλευρές της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

 

Οι εργαστηριακές ασκήσεις που επιλέχθηκαν για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος περιλαμβάνουν.

1ον Επιλογή - μελέτη άρθρων από συναφή με το μάθημα επιστημονικά περιοδικά.

2ον Παρουσίαση και σχολιασμός των άρθρων.       

3ον Σύγκριση των άρθρων.

4ον Ανάλυση περιεχόμενου και θεωρητική υποστήριξη .

5ον. Σύγκριση των μεθοδολογικών προσεγγίσεων.

6ον Συγκρότηση πλάνου έρευνας.

 

Η οργάνωση κάθε εργαστηριακής δραστηριότητας είχε διάρκεια 3 ωρών και περιλάμβανε τις παρακάτω φάσεις.

1ον Μελέτη προτεινόμενης Βιβλιογραφίας.

2ον Αναζήτηση άρθρων σε συναφή με το μάθημα επιστημονικά περιοδικά.

3ον Αναζήτηση άρθρων σε ηλεκτρονικής μορφής περιοδικά.

 

 Στο τέλος των εργαστηριακών μαθημάτων οι φοιτητές/τριες αξιολόγησαν το μάθημα (σε κλίμακα 1-5) ως προς τη δυσκολία και το ενδιαφέρον τους για το περιεχόμενο της Εκπαιδευτικής Έρευνας, ως προς τον τρόπο παρουσίασης, συμμετοχής και επιστημονικής τεκμηρίωσης του μαθήματος, αλλά και ως προς τη συμβολή του στην εξοικείωση με ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών μεθόδων, προσεγγίσεων και τεχνικών στο χώρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.