ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ι (ΝΥ114α)

(ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ: Οργάνωση της Παιδαγωγικής Εργασίας στο Νηπιαγωγείο)

Διδάσκων: Σ.  Πανταζής

1.    Σχεδιασμός διδακτικών ενοτήτων

2.    Το μάθημα περιλαμβάνει θεωρητική διαπραγμάτευση του τομέα οργάνωσης και σχεδιασμού της διδακτικής πράξης.

3.    Στα πλαίσια του μαθήματος γίνονται προτάσεις για μια όσο το δυνατό πιο εποικοδομητική προσέγγιση του διδακτέου, αναλύοντας τους επιμέρους τομείς.

4.    Οι αρχές της διδασκαλίας στηρίζονται στις αρχές της μεθόδου Projekt.

 

Παράλληλα με το μάθημα γίνονται φροντιστήρια που συνδέονται άμεσα με τις πρακτικές ασκήσεις. Η παρακολούθηση του μαθήματος κρίνεται απαραίτητη.

 

 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ II (ΝΥ117α)

Διδάσκων: Σ.  Πανταζής

Το ελληνικό Αναλυτικό Πρόγραμμα σε όλες τις βαθμίδες (θεωρητική και ιστορική εξέταση). Αναλυτικό Πρόγραμμα και μεταρρυθμίσεις στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.

 

Το μάθημα συνδέεται άμεσα με τις πρακτικές ασκήσεις και η παρακολούθηση κρίνεται απαραίτητη.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

 

·        Ιστοσελίδα εκπαιδευτικού υλικού

            (Σελίδα υπό κατασκευή)

 

 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

 

Το μάθημα της «ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ι», όπως οργανώθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Αναμόρφωσης Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών (ΠΠΣ) του Πανεπιστημίου Ι., περιλαμβάνει ένα θεωρητικό και ένα εργαστηριακό μέρος. Το θεωρητικό μέρος διδάσκεται 2 ώρες/εβδομάδα και το εργαστηριακό 2 ώρες/εβδομάδα.

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Το θεωρητικό μέρος αποτελείται από 4 θεματικές ενότητες, σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος:

1.      Σχεδιασμός Διδακτικών Ενοτήτων.

2.      Θεωρητική διαπραγμάτευση του τομέα οργάνωσης και σχεδιασμού της διδακτικής πράξης.

3.      Προτάσεις για εποικοδομητική προσέγγιση του διδακτέου, αναλύοντας τους επιμέρους τομείς.

4.      Οι αρχές της διδασκαλίας στηρίζονται στις αρχές της μεθόδου Projekt.

Γίνεται με τη μορφή διαλέξεων στο σύνολο των φοιτητών/τριών του αντίστοιχου εξαμήνου, όπως και τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη.          

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ

Το εργαστηριακό μέρος, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο Προγράμματος Αναμόρφωσης Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών, γίνεται με τη μορφή εργαστηρίου στους φοιτητές/τριες του αντίστοιχου εξαμήνου. Έγιναν οχτώ εργαστηριακά τμήματα  των 10 ατόμων το κάθε ένα.

Στόχος των εργαστηριακών μαθημάτων είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων στην εφαρμογή δραστηριοτήτων σύμφωνα με τη Βιωματική - Επικοινωνιακή μέθοδο διδασκαλίας (μεθόδος Projekt) και το Δ.Π.Π.Σ. για το Νηπιαγωγείο. Πιο συγκεκριμένα :

Α) Οι φοιτητές/τριες διαμέσου των εργαστηριακών ασκήσεων αναλύουν και κατανοούν τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά της Βιωματικής – Επικοινωνιακής μεθόδου διδασκαλίας καθώς και το Δ.Π.Π.Σ., και

Β) Οι φοιτητές/τριες συμμετέχουν ενεργά στη διδακτική προσέγγιση σύμφωνα με τη Βιωματική - Επικοινωνιακή μέθοδο διδασκαλίας. Ακόμη μέσα από τις εργαστηριακές ασκήσεις εξασκούνται στη δημιουργία δραστηριοτήτων με το να ικανοποιούν στόχους που θέτει το Δ.Π.Π.Σ. για το νηπιαγωγείο.

Οι εργαστηριακές ασκήσεις (επιλέχθηκαν από τους φοιτητές/τριες της κάθε ομάδας εργασίας) για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος αφορούσαν τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

  1. Τα έντομα.
  2. Το ουράνιο τόξο.
  3. Τα αγάλματα.
  4. Τα ζώα.

5.      Οι σημαίες.

6.      Τα μουσικά όργανα.

7.      Η Αίγυπτος.

8.      Απόκριες.


Η επεξεργασία κάθε θεματικής ενότητας είχε διάρκεια δύο εργαστηριακών ωρών. Η οργάνωση κάθε θεματικής ενότητας περιελάμβανε τις παρακάτω φάσεις:

 

  1. Συζήτηση - επεξεργασία της θεματικής ενότητας σύμφωνα με τη Βιωματική - Επικοινωνιακή μέθοδο διδασκαλίας με σκοπό την ανάδειξη του τρόπου προσέγγισης. Ορισμός στόχων της θεματικής ενότητας.  
  2. Επεξεργασία – σε μικρότερες ομάδες - δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους στόχους που τέθηκαν.
  3. Παρουσίαση σε όλο το τμήμα της θεματικής ενότητας πλήρως ανεπτυγμένη σε όλα τα στάδια της Βιωματικής – Επικοινωνιακής διδασκαλίας.
  4. Συζήτηση αξιολόγησης με παρουσίαση συμπερασμάτων .
  5. Συζήτηση όλου του Τμήματος πάνω σε ερωτήματα που δημιουργήθηκαν.

 

Το διδακτικό περιβάλλον των εργαστηριακών ασκήσεων περιελάμβανε ακόμη:

·                               ασκήσεις γνωριμίας και επικοινωνιακής προσέγγισης

·                               σχεδιασμό υλικού, κατασκευές, εικαστικά, πλαστική κ.α.

·                               τεχνικές αυτοσχεδιασμού και δραματοποίησης, κουκλοθέατρο κ.α.

·                               ρυθμικές ασκήσεις, ψυχοκινητικές, μουσικά παιχνίδια, κ.α.

·                               αναζήτηση πηγών πληροφόρησης.

Στο τέλος των εργαστηριακών μαθημάτων οι φοιτητές/τριες αξιολόγησαν τόσο το θεωρητικό όσο και το εργαστηριακό μάθημα ανά ενότητα (σε κλίμακα 1-5) ως προς τη δυσκολία και το ενδιαφέρον των φοιτητών για το γνωστικό αντικείμενο «Διδασκαλία – Εφαρμογές Ι», προς τον τρόπο παρουσίασης, επιστημονικής τεκμηρίωσης και διδακτικής προσέγγισης του μαθήματος αλλά και ως προς τη συμβολή του εργαστηριακού μέρους στην κατανόηση τόσο του γνωστικού περιεχομένου και του θεωρητικού περιεχομένου του μαθήματος, όσο και στην προετοιμασία των φοιτητών/τριών για τη διδακτική πρακτική, την πρακτική άσκηση στα Νηπιαγωγεία και την επαγγελματική κατάρτιση γενικότερα.

 

Το μάθημα της «ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΙ», όπως οργανώθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Αναμόρφωσης Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών  (ΠΠΣ)του Π.Ι., περιλαμβάνει ένα θεωρητικό και ένα εργαστηριακό μέρος.

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Το ελληνικό Αναλυτικό Πρόγραμμα σε όλες τις βαθμίδες (θεωρητική και ιστορική εξέταση). Αναλυτικό Πρόγραμμα και μεταρρυθμίσεις στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος.

Γίνεται με τη μορφή διαλέξεων στο σύνολο των φοιτητών/τριών του αντίστοιχου εξαμήνου, όπως και τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη.          

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ

Το εργαστηριακό μέρος, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο Προγράμματος Αναμόρφωσης Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών, γίνεται με τη μορφή πρακτικής άσκησης στους φοιτητές/τριες του αντίστοιχου εξαμήνου.

Στόχος της πρακτικής άσκησης είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων στην εφαρμογή δραστηριοτήτων σύμφωνα με τη Βιωματική - Επικοινωνιακή μέθοδο διδασκαλίας (μεθόδος Projekt) και το Δ.Π.Π.Σ. για το Νηπιαγωγείο. Πιο συγκεκριμένα :

Α) Οι φοιτητές/τριες διαμέσου της πρακτικής άσκησης αναλύουν και κατανοούν τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά της Βιωματικής – Επικοινωνιακής μεθόδου διδασκαλίας καθώς και το Δ.Π.Π.Σ., και

Β) Οι φοιτητές/τριες συμμετέχουν ενεργά στη διδακτική πρακτική σύμφωνα με τη Βιωματική - Επικοινωνιακή μέθοδο διδασκαλίας. Ακόμη μέσα από τις εργαστηριακές ασκήσεις εξασκούνται στη δημιουργία δραστηριοτήτων με το να ικανοποιούν στόχους που θέτει το Δ.Π.Π.Σ. για το νηπιαγωγείο.

Στην πρακτική άσκηση τα θέματα που αναλύθηκαν προέκυψαν από τις συζητήσεις με τα νήπια, τα ενδιαφέροντά τους και τα επίκαιρα ερεθίσματα του περιβάλλοντος.

Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος ήταν ένας μήνας (19-4/14-5) σε δημόσια νηπιαγωγεία της ευρύτερης περιοχής των Ιωαννίνων.

 

Στο τέλος της πρακτικής άσκησης οι φοιτητές/τριες αξιολόγησαν τόσο το θεωρητικό όσο και την πρακτική άσκηση ως προς τη δυσκολία και το ενδιαφέρον των φοιτητών για το γνωστικό αντικείμενο «Διδασκαλία – Εφαρμογές Ι», προς τον τρόπο παρουσίασης, επιστημονικής τεκμηρίωσης και διδακτικής προσέγγισης του μαθήματος αλλά και ως προς τη συμβολή της πρακτικής άσκησης στην κατανόηση τόσο του γνωστικού περιεχομένου και του θεωρητικού περιεχομένου του μαθήματος, όσο και στην προετοιμασία των φοιτητών/τριών για τη διδακτική πρακτική, και την επαγγελματική κατάρτιση γενικότερα.