ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι  (ΝΥ106α)

Διδάσκουσα: Μ.  Καλδρυμίδου

1. Μαθηματικά και Εκπαίδευση

2. Θεωρίες Μάθησης και Μαθηματικά.

3. Έννοιες της Διδακτικής των Μαθηματικών. 

Το μάθημα πλαισιώνεται από εργαστήρια ανάλυσης διδακτικών φαινομένων και επεισοδίων από τάξεις νηπιαγωγείου.  

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

  ·  Ιστοσελίδα εκπαιδευτικού υλικού            (Σελίδα υπό κατασκευή) 

 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Το μάθημα της «Διδακτικής Μαθηματικών Ι», όπως οργανώθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Αναμόρφωσης Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών  (ΠΠΣ)του Π.Ι., περιλαμβάνει ένα θεωρητικό και ένα εργαστηριακό μέρος. Το θεωρητικό μέρος διδάσκεται 2 ώρες/εβδομάδα και το εργαστηριακό 2 ώρες/εβδομάδα. 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Το θεωρητικό μέρος αποτελείται από 3 θεματικές ενότητες, σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος:           

1. Στοιχεία Οργάνωσης του Μαθητικού Περιεχομένου.           

2. Θεωρίες Μάθησης και Μαθηματικά.           

3. Στοιχεία Θεωρία της Διδακτικής Μαθηματικών.Γίνεται με τη μορφή διαλέξεων στο σύνολο των φοιτητών/τριών του αντίστοιχου εξαμήνου, όπως και τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη.            

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ

Το εργαστηριακό μέρος, που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στο πλαίσιο Προγράμματος Αναμόρφωσης Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών, γίνεται με τη μορφή εργαστηρίου στους φοιτητές/τριες του αντίστοιχου εξαμήνου. Έγιναν τέσσερα εργαστηριακά τμήματα  των 35 ατόμων το κάθε ένα.Στόχος των εργαστηριακών μαθημάτων είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων στην ανάλυση του μαθηματικού περιεχομένου δραστηριοτήτων για το Νηπιαγωγείο. Πιο συγκεκριμένα:

Α) Οι φοιτητές/τριες προσεγγίζουν ενεργά τη διδακτική μετάπλαση των θεμελιωδών μαθηματικών εννοιών του Α.Π. του Νηπιαγωγείου μέσα από εργαστηριακές ασκήσεις ανάλυσης μαθηματικού περιεχομένου δοθέντων δραστηριοτήτων και μέσα από ασκήσεις κατασκευής δραστηριοτήτων για δοθέν μαθηματικό περιεχόμενο, και

Β) Οι φοιτητές/τριες διαμέσου αυτών των εργαστηριακών ασκήσεων αναλύουν και κατανοούν τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά των μαθηματικών εννοιών του αναλυτικού προγράμματος του Νηπιαγωγείου.Οι εργαστηριακές ασκήσεις που επιλέχθηκαν για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος ανήκουν στο Γεωμετρικό Άξονα του Αναλυτικού Προγράμματος και πιο συγκεκριμένα αναπτύχθηκαν οι παρακάτω θεματικές ενότητες:            

1. Κλειστά / Ανοιχτά Σχήματα            .

2. Κυρτά/ Μη Κυρτά Σχήματα           

3. Αναγνώριση Σχημάτων και ιδιότητες αυτών

4. Διαφοροποίηση Γεωμετρικών Σχημάτων

5. Επεξεργασία χωρικών, γεωμετρικών και εννοιών μεγεθών

6. Επεξεργασία δραστηριοτήτων για την πρακτική άσκηση των φοιτητών/τριώνΗ επεξεργασία κάθε θεματικής ενότητας είχε διάρκεια δύο εργαστηριακών ωρών.

 

Η οργάνωση κάθε εργαστηριακής θεματικής ενότητας περιελάμβανε τις παρακάτω φάσεις:

  1. Εκτέλεση μιας δραστηριότητας σχετικής με τη θεματική ενότητα.
  2. Επεξεργασία - κατά ομάδες- της δραστηριότητας με σκοπό την ανάδειξη των μαθηματικών εννοιών που εμπλέκονται σε αυτήν καθώς και των ειδικών χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων τους.
  3. Συζήτηση – όλου του τμήματος- με παρουσίαση των συμπερασμάτων κάθε ομάδας και επισημοποίηση των μαθηματικών εννοιών και των ειδικών χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων τους.
  4. Επεξεργασία –κατά ομάδες- νέων δραστηριοτήτων σχετικών με τη θεματική ενότητα .
  5. Παρουσίαση από κάθε ομάδα των δραστηριοτήτων που κατασκεύασαν.

Το διδακτικό περιβάλλον των εισαγωγικών δραστηριοτήτων περιελάμβανε γνωριμία με διαφορετικούς τρόπους διδακτικής προσέγγισης, όπως:

·   Βιωματική προσέγγιση – Δραματικό παιχνίδι

·   Εμπράγματες κατασκευαστικές δραστηριότητες – σχεδιασμός υλικού

·   Επικοινωνιακές προσεγγίσεις με ανταλλαγές μηνυμάτων και μετασχηματισμούς πληροφοριών από ένα σύστημα αναπαράστασης σε άλλο.

  Στο τέλος των εργαστηριακών μαθημάτων οι φοιτητές/τριες αξιολόγησαν τόσο το θεωρητικό όσο και το εργαστηριακό μάθημα ανά ενότητα (σε κλίμακα 1-5) ως προς τη δυσκολία και το ενδιαφέρον των φοιτητών για το γνωστικό αντικείμενο των Μαθηματικών, προς τον τρόπο παρουσίασης, επιστημονικής τεκμηρίωσης και διδακτικής προσέγγισης του μαθήματος αλλά και ως προς τη συμβολή του εργαστηριακού μέρους στην κατανόηση τόσο του μαθηματικού περιεχομένου και του θεωρητικού περιεχομένου του μαθήματος, όσο και στην προετοιμασία των φοιτητών/τριών για τη διδακτική πρακτική, την πρακτική άσκηση στα Νηπιαγωγεία και την επαγγελματική κατάρτιση γενικότερα.