ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι  (ΠΝΥ302)

Διδάσκουσα: Τ.  Παγγέ

Εκπαίδευση και εξοικείωση των φοιτητών σε Το μάθημα πλαισιώνεται από εργαστήρια 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

·   Ιστοσελίδα εκπαιδευτικού υλικού            (Σελίδα υπό κατασκευή)

 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  Το μάθημα της «Πληροφορικής Ι», όπως οργανώθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Αναμόρφωσης Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών (ΠΠΣ) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, περιλαμβάνει ένα θεωρητικό και ένα εργαστηριακό μέρος. Το θεωρητικό μέρος διδάσκεται 2 ώρες/εβδομάδα και το εργαστηριακό 1 ώρα/εβδομάδα.

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Το θεωρητικό μέρος αποτελείται από 5 θεματικές ενότητες, σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος, τις ακόλουθες: ·        Υλικό (hardware) και λογισμικό (software) του Η/Υ

·   Δίκτυα επικοινωνίας με Η/Υ

·   Δυνατότητες εφαρμογής Πληροφορικής στην Εκπαίδευση

·   Τηλε-εκπαίδευση και Νέες τεχνολογίες

·   Γλώσσες προγραμματισμού, χρήσεις Η/Υ στην Εκπαίδευση

Η διδασκαλία γίνεται με τη μορφή διαλέξεων στο σύνολο των φοιτητών/τριών του αντίστοιχου εξαμήνου, όπως και τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη, με σύγχρονη χρήση Νέων Τεχνολογιών.  

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ

Το εργαστηριακό μέρος, γίνεται στην αίθουσα Η/Υ του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων στους φοιτητές/τριες του αντίστοιχου εξαμήνου. Έγιναν 6 εργαστηριακά τμήματα των  25 ατόμων το κάθε ένα.

Στόχος των εργαστηριακών μαθημάτων είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την λειτουργική χρήση των εκπαιδευτικών λογισμικών και η απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στην χρήση του Η/Υ.Πιο συγκεκριμένα :

Α) Η δημιουργία και μορφοποίηση κειμένων στο Unix και στο Word, η περιήγηση και η αναζήτηση βιβλιογραφίας στο διαδίκτυο, η χρήση ιστοσελίδων, η δημιουργία βάσης δεδομένων στο excel και η αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού, αλλά και η χρήση γραφικών –ήχου στο Power Point αποτέλεσαν τo υπόβαθρο της τεχνικής κατάρτισης των φοιτητών του αντίστοιχου εξαμήνου.

Β) Οι φοιτητές/τριες διαμέσου αυτών των εργαστηριακών ασκήσεων κατανοούν τη θεμελιώδη αναγκαιότητα εισαγωγής δραστηριοτήτων πληροφορικής στο Διαθεματικό Πλαίσιο Σπουδών για το Νηπιαγωγείου.Γ) Τέλος οι φοιτητές/τριες βρίσκουν πολύτιμη βοήθεια στη χρήση Νέων Τεχνολογιών στο Νηπιαγωγείο.