Η προτεινόμενη κεντρική δράση υποστήριξης των προπτυχιακών σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο της Αναμόρφωσης των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών αφορά άμεσα σε δράσεις κεντρικής και συντονισμένης υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου με τη συνδρομή των νέων τεχνολογιών, όπως προτείνονται από τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στις αντίστοιχες προτάσεις τους στα πλαίσια της κατηγορίας πράξεων 2.2.α.Ταυτόχρονα, η κεντρική δράση παρέχει τις δυνατότητες στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Πανεπιστημίου (Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων, Κέντρο Υπολογιστών, Τυπογραφείο, Κεντρική Βιβλιοθήκη) να υποστηρίξουν και άλλες δράσεις, απαραίτητες για την αποδοτική και με τη συνδρομή των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών λειτουργία του συνόλου του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και αναπτυξιακού έργου του Πανεπιστημίου.Η κεντρική υποστήριξη από το ίδρυμα έχει ως αντικείμενο τη δημιουργία «Μονάδας Διδακτικού Σχεδιασμού, Ανάπτυξης και Παραγωγής Εκπαιδευτικού Λογισμικού, Ψηφιακού και Έντυπου Εποπτικού Υλικού, Δικτυακής Διάχυσης και Υποστήριξης» με τις ακόλουθες δράσεις συντονισμού:
· υποστήριξη των διδασκόντων για υιοθέτηση πρακτικών και μεθόδων διδασκαλίας με τη συνδρομή τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών
· υποστήριξη σχεδίασης, προτυποποίησης και συντονισμού ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού και εκπαιδευτικού λογισμικού
· υποστήριξη σχεδίασης, προτυποποίησης και διάχυσης δικτυακού υλικού (εκπαιδευτικού και εποπτικού)
· ενίσχυση του εκδοτικού μηχανισμού του Ιδρύματος με έμφαση την ιδιοπαραγωγή Πανεπιστημιακών συγγραμμάτων και άλλου χρήσιμου εκπαιδευτικού υλικού σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή
· αξιολόγηση και αποτίμηση του συνόλου του έργου αναμόρφωσης Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Πανεπιστημίου.