Η προτεινόμενη, με βάση τα παραπάνω αναμόρφωση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (Π.Π.Σ.) της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα αναπτυχθεί στους παρακάτω άξονες.

α) Τελική αξιολόγηση-αποτίμηση του έργου του ΕΠΕΑΕΚ Ι, και του INTERREG II της Ιατρικής Σχολής.

β) Εισαγωγή νέων μαθημάτων επιλογής.

γ)Αναμόρφωση των υπαρχόντων και των νέων γνωστικών αντικειμένων, Καθιέρωση του πολλαπλού ηλεκτρονικού συγγράμματος και της πολλαπλής βιβλιογραφίας ως σύγχρονο εκπαιδευτικό υλικό.

δ) Δημιουργία δικτυακού εκπαιδευτικού- ενημερωτικού κόμβου της Ιατρικής Σχολής, με επιμέρους ιστοσελίδες.

ε) Προετοιμασία βασικού υλικού-περιεχομένου για την καθιέρωση εξαμηνιαίων εκπαιδευτικών σεμιναρίων-διαλέξεων για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές συν-διδασκαλία από μέλη ΔΕΠ.

στ) Τη δημιουργία βάσης κινηματογραφικών ταινιών από την ομάδα πολιτιστικής ιατρικής εκπαίδευσης.