Αντικείμενο της παρούσας πρότασης είναι η αναμόρφωση και ο εκσυγχρονισμός του ΠΠΣ του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Με την προτεινόμενη αναμόρφωση επιδιώκεται, χωρίς να αλλοιωθεί ο βασικός επιστημονικός χαρακτήρας του Προγράμματος, να αναπτυχθεί και εμπλουτισθεί σε σύγχρονους, συναφείς τεχνολογικούς και διεπιστημονικούς τομείς (ηλεκτρονική, πληροφορική, επικοινωνίες, σύγχρονα υλικά, περιβάλλον). Για την επίτευξη των στόχων αυτών προτείνεται: (1) η αναδιάρθρωση του περιεχομένου, της διδακτέας ύλης και των ωρών διδασκαλίας των μαθημάτων κορμού, (2) η αύξηση του συνολικού αριθμού των μαθημάτων για την λήψη του πτυχίου (από 34 σε 40), ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες εκπαίδευσης σε σύγχρονους επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς, χωρίς μείωση των μαθημάτων κορμού και χωρίς σημαντική αύξηση του εκπαιδευτικού φόρτου. (3) η εισαγωγή σημαντικού αριθμού νέων μαθημάτων (16 συνολικά), κυρίως κατ' επιλογήν, όπsως αυτή υπαγορεύεται από τις σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις και τις ανάγκες της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας. (4) η οργάνωση των κατ' επιλογήν κυρίως μαθημάτων σε θεματικούς κύκλους, που αφορούν τόσο επιστημονικούς κλάδους της Φυσικής όσο και συναφείς τεχνολογικούς κλάδους αιχμής, οι οποίοι θα διευκολύνουν τους αποφοίτους στην μετέπειτα επιστημονική και επαγγελματική τους εξέλιξη και σταδιοδρομία (5) η ενίσχυση του εργαστηριακού και σεμιναριακού χαρακτήρα των σπουδών και του θεσμού της διπλωματικής εργασίας (6) η εισαγωγή, ανάπτυξη και σταδιακή καθιέρωση νέων τρόπων στην διδακτική και εξεταστική διαδικασία, που συνδέονται άμεσα με τους υπολογιστές, τα πολυμέσα και τις εποπτικές δυνατότητές τους. (7) η εισαγωγή διαδικασιών συνεχούς αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και του ΠΠΣ γενικότερα, που θα οδηγούν στην συνεχή βελτίωση τους, ώστε να εφοδιάζει τον απόφοιτο με τα αναγκαία προσόντα και δεξιότητες που θα του επιτρέπουν να αντιμετωπίσει μια πολύπλοκη και συνεχώς μεταβαλλόμενη ακαδημαϊκή, επαγγελματική, κοινωνική και τεχνολογική πραγματικότητα.