Το Τμήμα Επιστημών της Τέχνης, δημιουργήθηκε το 1999, στα πλαίσια της διεύρυνσης των ελληνικών ΑΕΙ με νέα Τμήματα που θα ανταποκρίνονται περισσότερο στις ανάγκες και τις σύγχρονες απαιτήσεις, που επιβάλει κατά κύριο λόγο η αγορά εργασίας, όπως έχει διαμορφωθεί τελευταία. Στην παρούσα φάση, και ύστερα από 3 χρόνια συνεχούς λειτουργίας του Τμήματος, κρίνεται απαραίτητη η αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών του, ώστε να εφοδιαστούν οι απόφοιτοί του με προσόντα και δεξιότητες που θα του επιτρέψουν να αντιμετωπίσει την πολύπλοκη και συνεχώς μεταβαλλόμενη ακαδημαϊκή, επαγγελματική, κοινωνική και τεχνολογική πραγματικότητα. Οι επιταγές της κοινωνίας της γνώσης, η αύξηση της ανταγωνιστικότητας στην αγορά εργασίας και η σταδιακή μαζικοποίηση της εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση δημιουργεί νέες απαιτήσεις ως προς την ποιότητα των προσφερομένων σπουδών και τις εκπαιδευτικές διαδικασίες που χρησιμοποιούνται. Συγκεκριμένα, η εν λόγω αναμόρφωση περιλαμβάνει 1) την αναβάθμιση του τρόπου διδασκαλίας των μαθημάτων από όλες τις ενότητες του υλοποιούμενου ΠΣ με στόχο την πληρέστερη κατάρτιση των αποφοίτων και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για την καλύτερη επαγγελματική εξέλιξή τους. 2) την εισαγωγή νέων μαθημάτων, σεμιναριακού και εργαστηριακού τύπου, που προσφέρονται για την ανάπτυξη των παραπάνω δεξιοτήτων, αλλά και την κάλυψη γνωστικών περιοχών. 3) την εισαγωγή νέων μαθημάτων για την ανάπτυξη απαραίτητων δεξιοτήτων, αλλά και δεξιοτήτων που δίνουν τη δυνατότητα ανάπτυξης άλλων συναφών επαγγελματικών δραστηριοτήτων. 4) την αναμόρφωση των μαθημάτων που σχετίζονται με την πληροφορική και τις νέες τεχνολογίες καθώς και την εισαγωγή εξειδικευμένων μαθημάτων πληροφορικής για την ανάπτυξη ειδικών δεξιοτήτων στην πληροφορική, αλλά και δεξιότητα στην χρήση νέων τεχνολογιών τόσο στην εκπαιδευτική διαδικασία, όσο και στην διαδικασία της καλλιτεχνικής δημιουργίας και 5) την οργάνωση του ΠΠΣ και του αντίστοιχου Οδηγού Σπουδών σε κύκλους μαθημάτων, την μείωση των υποχρεωτικών μαθημάτων, την ανάπτυξη συνεργασιών με συγγενή Τμήματα και την οργάνωση του Οδηγού Σπουδών με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η αναμόρφωση του περιεχομένου των σπουδών χωρίς επιπτώσεις.