Σκοπός του έργου είναι η αναμόρφωση του προγράμματος των Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Στα τρία πρώτα έτη σπουδών το αναμορφωμένο πρόγραμμα σπουδών θα περιέχει γενικά μαθήματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα Μηχανικών με Φυσική ή/και Χημική κατεύθυνση, και μαθήματα στον πυρήνα της Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών ανεξάρτητα κατηγορίας υλικών. Στα δύο επόμενα έτη στα ήδη υπάρχοντα μαθήματα των εξειδικευμένων κατηγοριών προσετέθησαν 18 νέα μαθήματα πειραματικής ή θεωρητικής κατεύθυνσης. Τα νέα μαθήματα προστέθηκαν με σκοπό την ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής, την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών και την ενίσχυση του εργαστηριακού και σεμιναριακού χαρακτήρα των σπουδών. Η οργάνωση των σπουδών περιλαμβάνει ολοκληρωμένους κύκλους μαθημάτων (στις κατευθύνσεις των Κεραμικών και Σύνθετων, των Μεταλλικών, των Ηλεκτρονικών και των Πολυμερικών υλικών καθώς και στην Υπολογιστική Επιστήμη των Υλικών-Πληροφορική) και την εισαγωγή νέων τρόπων παροχής διδασκαλίας (διδασκαλία πέντε μαθημάτων με την υποβοήθηση ηλεκτρονικών υπολογιστών, δημιουργία ηλεκτρονικού υλικού διδασκαλίας, ανάπτυξη της διδακτικής και μέρους της εξεταστικής διαδικασίας μέσω διαδικτύου). Παράλληλα επιδιώχθηκε το νέο αναμορφωμένο πρόγραμμα σπουδών να εξασφαλίζει αφενός την παρακολούθηση και καθοδήγηση των φοιτητών σε μικρές ομάδες (μέσω των 32 μαθημάτων επιλογής), και αφετέρου την ενίσχυση του εργαστηριακού και σεμιναριακού χαρακτήρα των σπουδών (με 10 αμιγώς εργαστηριακά μαθήματα, 3 με χαρακτήρα εργαστηριακό, 2 αμιγώς σεμιναριακά, και μία υποχρεωτική διπλωματική εργασία).