Πακέτο Εργασίας 3: Εισαγωγή Νέων Τεχνολογιών


Το πακέτο εργασίας Π.Ε.3 αφορά την εισαγωγή στο Π.Π.Σ των παρακάτω τριών νέων μαθημάτων τα οποία αφορούν τις Νέες Τεχνολογίες. Τα μαθήματα αυτά είναι:

1. Υλικά Νανοδομών , Διατάξεων και Μικρομηχανών, 7ου Εξαμήνου
2. Νανοτεχνολογία 8ου Εξαμήνου και
3. Προηγμένα Ηλεκτρονικά Υλικά και Συστήματα Χαμηλών Διαστάσεων, 9ου Εξαμήνου

Ο σκοπός της διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η αναλυτική παρουσίαση των μεθόδων και τεχνικών των Νέων Τεχνολογιών όπως της Βιοηλεκτρονικής, της Οπτοηλεκτρονικής και της Νανοτεχνολογίας. Οι φοιτητές θα διδαχθούν τις μεθόδους σχεδιασμού, ανάπτυξης και χαρακτηρισμού των ιδιοτήτων προηγμένων ηλεκτρονικών και νανοδομημένων υλικών και τις σύγχρονες τεχνικές κατασκευής νανοδομών, μαγνητο-ηλεκτρονικών και οπτο-ηλεκτρονικών διατάξεων και μικρο- και νανο-ηλεκτρομηχανικών συστημάτων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σην διδασκαλία των Τεχνολογιών Αιχμής όπως της Μοριακής Επιταξίας, της Οπτικής και Ηλεκτρονικής Λιθογραφίας και της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας. Η εισαγωγή των φοιτητών στις μεθόδους των Νέων Τεχνολογιών θα ολοκληρώνεται με την συμμετοχή τους σε εργαστηριακές ασκήσεις εντός καθαρών χώρων και την εκπαίδευσή τους στις τεχνικές της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης, της Μικροσκοπίας Ατομικής και Μαγνητικής δύναμης, της Οπτικής Λιθογραφίας και της κατασκευής υβριδιακών συστημάτων μετάλλων-ημιαγωγών και ημιαγωγών-μαγνητικών υλικών.