Πακέτο Εργασίας 1: Αναμόρφωση Ομάδας Μαθημάτων


Η αναβάθμιση του περιεχόμενου και των τεχνικών διδασκαλίας δύο μαθημάτων, από αυτό το τμήμα του Π.Π.Σ και ένα από τις εξειδικευμένες κατηγορίες υλικών όπως περιγράφεται παρακάτω θα είναι το αντικείμενο του πακέτου εργασίας Π.Ε.1. Η αναμόρφωση περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

1. Εισαγωγή στην Επιστήμη Υλικών 3ου Εξαμήνου
2. Φυσική Στερεάς Κατάστασης 4ου Εξαμήνου
3. Φυσική Μεταλλουργία Ι 5ου Εξαμήνου

Η αναμόρφωση για τα παραπάνω 3 μαθήματα θα γίνει μέσω των ακολούθων δράσεων:
Δράση 1: Θα εισαχθούν και χρησιμοποιηθούν στο πρόγραμμα σπουδών νέοι τρόποι διδασκαλίας. Στα πέντε παραπάνω μαθήματα θα γίνεται η διδασκαλία με τη υποβοήθηση ηλεκτρονικών υπολογιστών και χρήση εποπτικών μέσων, θα γίνει ανάπτυξη της διδακτικής διαδικασίας καθώς και μέρους της εξεταστική διαδικασίας σε ηλεκτρονική μορφή με ενδιάμεσες αξιολογήσεις. Συγκεκριμένα θα δημιουργηθούν πακέτα λυμένων ασκήσεων σε ηλεκτρονική μορφή, με χρήση γραφικών παραστάσεων, (animation) που θα συνοδεύουν την διδασκαλία από καθέδρας. Οι λυμένες ασκήσεις θα συμπληρώνονται και από άλυτες ασκήσεις οι οποίες θα δίνονται στους φοιτητές προς λύση σε εβδομαδιαία βάση.

Δράση 2: Θα αναπτυχθεί έντυπο και ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό για συνεχή διαδραστική εξάσκηση. Η δράση αυτή περιλαμβάνει την ανάπτυξη κατάλληλου λογισμικού για την αρχειοθέτηση διαλέξεων των μαθημάτων που αποτελούν το πακέτο εργασίας Π.Ε.1. Αποτέλεσμα αυτής της δράσης θα είναι η δημιουργία ηλεκτρονικού υλικού διδασκαλίας όπως ηλεκτρονικές διαφάνειες και σημειώσεις, εκπαιδευτικό λογισμικό, που θα παρέχεται στους φοιτητές μέσω του διαδικτίου Παράλληλα θα αναπτυχθούν και ειδικά προγράμματα κατάλληλα για την επεξεργασία των πειραματικών δεδομένων των εργαστηριακών ασκήσεων των φοιτητών.

Δράση3. Θα δημιουργηθεί κατάλληλος δικτυακός τόπος για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες και τα εργαλεία της πληροφορικής και των επικοινωνιών. Η δράση αυτή εστιάζεται στην δημιουργία μόνιμων υποδομών που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη των δράσεων 1 και 2.