Το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων (ΔΠΦΠ) ιδρύθηκε το 1998 ( 85/2-4-1998) και δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές του την ακαδημαϊκή χρονιά 1998-99.
Αποστολή του Τμήματος είναι:
α) Η συστηματική μελέτη, κατανόηση και προστασία του περιβάλλοντος,
β) η διαχείριση χρήσεων γης,
γ) η αξιοποίηση των φυσικών πόρων,
δ) οι μέθοδοι σχεδιασμού και χρήσεων των φυσικών πόρων,
ε) η αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων,
στ) η διαφανής έρευνα του ανθρώπινου βίου σε σχέση με το περιβάλλον .

Με βάση το Π.Δ. ίδρυσης της Σχολής Διαχείρισης Φυσικών Πόρων & Επιχειρήσεων, οι σπουδές στο Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, προσδιορίζονται από δύο κατευθύνσεις :
α ) Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος και
β ) Διαχείρισης Χρήσεων Γης.

Επιπλέον, τα υπάρχοντα μέχρι σήμερα μέλη ΔΕΠ αναπτύσσουν τις ακόλουθες τρεις ερευνητικές κατευθύνσεις:
α) Οικολογική - Διαχειριστική
β) Τεχνολογική
γ) Μοριακή - Βιοτεχνολογική

Συμπερασματικά, μπορεί να διατυπωθεί ότι το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων έχει διαμορφώσει τους εξής σκοπούς λειτουργίας, οι οποίοι ενισχύονται σαφώς με την παρούσα πρόταση:
συστηματική μελέτη της επιστήμης του περιβάλλοντος, της διαχείρισης χρήσεων γης και της αξιοποίησης των φυσικών πόρων, κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν, να κατανοούν και να ασχολούνται με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, με τις μεθόδους σχεδιασμού και χρήσης των φυσικών πόρων, τη διαχείριση των χρήσεων γης , με στόχο την ορθολογική ανάπτυξη, ανάπτυξη συστημάτων αειφόρου διαχείρισης, αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων, αξιολόγηση και διαχείριση γης σε αστικές και αγροτικές περιοχές.

Το προτεινόμενο έργο αναφέρεται στην αναβάθμιση του προγράμματος σπουδών που μέχρι σήμερα εφαρμόζεται στο Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων.
Τα πακέτα εργασίας που προτείνονται αποσκοπούν στην επίτευξη των ακόλουθων κύριων στόχων:
α) τη δομική αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών
β) την ποιοτική αναβάθμιση των μεθόδων παροχής της γνώσης και του εκσυγχρονισμού του διδακτικού υλικού
γ) τη δοκιμαστική εφαρμογή και αξιολόγηση του αναμορφωμένου προγράμματος
δ) τη μελέτη των αλληλεπιδράσεων του προγράμματος σπουδών με τον περιβάλλοντα εργασιακό ή ευρύτερο κοινωνικό χώρο