ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 9

 

Σκοπός: Η μελέτη των στόχων της διπλωματικής εργασίας, της  διαδικασίας   ανάθεσης, του τρόπου ελέγχου της υλοποίησης  και  αξιολόγησής της, καθώς και της αξιοποίησηςτωναποτελεσμάτων  

 

Δραστηριότητα 9.1 : Μελέτη των στόχων και των διαδικασιών ανάθεσης της Δ.Ε. 

Δραστηριότητα 9.2 : Σύνδεση Δ.Ε. με προβλήματα της πράξης και με αιχμές στην αγορά εργασίας της χώρας.

Δραστηριότητα 9.3 : Εφαρμογή νέας μεθόδου ανάθεσης, παρακολούθησης και  αξιολόγησης ΔΕ. 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ