ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 8

 

Σκοπός  : Κύριος  στόχος  είναι  η  συνεισφορά  στην  αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών του Τμήματος, μέσα από την υποστήριξη της διδασκαλίας (καθώς και τον αυτόματο έλεγχο προόδου) των φοιτητών σε επιλεγμένα θεωρητικά και πειραματικά  μαθήματα εποπτικής  διδασκαλίας, με την καθιέρωση χρήσης του Η/Υ και, ειδικότερα, των πολυμέσων (multimedia) στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τα προς δημιουργία επιλεγμένα προϊόντα λογισμικού, τα οποία θα αξιοποιηθούν τόσο από τους διδάσκοντες όσο και από τους διδασκόμενους, θα συμπληρώσουν και θα ολοκληρώσουν την διδακτέα ύλη, προσφέροντας τελικά τη δυνατότητα αποτελεσματικής διδασκαλίας και ρεαλιστικής εκτέλεσης πειραμάτων ή εποπτικής παρουσίασης στον Η/Υ, για τα αντίστοιχα βασικά μαθήματα Περιβάλλοντος.

 

Δραστηριότητα 8.1:  Επιλογή μαθημάτων, συλλογή ύλης

Δραστηριότητα 8.2 : Σχεδιασμός βοηθημάτων - προετοιμασία ύλης

Δραστηριότητα 8.3 : Yλοποίηση σεναρίου -  authoring. Παραγωγή των ηλεκτρονικών βοηθημάτων με χρήση πολυμέσων και εγκατάσταση τους σε CD ή / και στο δίκτυο/web.

Δραστηριότητα 8.4 :  Έλεγχος  βοηθημάτων και διορθώσεις

Δραστηριότητα 8.5:  Δοκιμαστική εφαρμογή

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ