ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5

 

Σκοπός : Η μελέτη των περιεχομένων των μαθημάτων, ιδιαιτέρως για κάθε κατεύθυνση, θα εστιαστεί στα εξής κύρια αντικείμενα:  τη συμβατότητα με τον τίτλο της κατεύθυνσης, την ομοιογένεια και συνοχή των μαθημάτων και το προχωρημένο (advanced) και εκσυγχρονισμένο περιεχόμενο  των μαθημάτων.  

 

Δραστηριότητα 5.1: Μελέτη περιεχομένου μαθημάτων Κατεύθυνσης Εξειδίκευσης

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ