ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4

 

Σκοπός:  Η  μελέτη του  περιεχομένου των μαθημάτων που συνιστούν κάθε μία από τις διδακτικές ενότητες του Πρώτου Κύκλου Σπουδών,με σκοπό τη διασφάλιση περιεχομένου υψηλής επιστημονικής στάθμης και  εκσυγχρονισμού τους, αλλά και τη συνοχή, συμπληρωματικότητα και αποφυγή επικαλύψεων ανάμεσα στα περιεχόμενα των διαφόρων μαθημάτων. Οι ενέργειες που αναφέρονται παρακάτω, εντάσσονται σε ένα ορθολογικά δομημένο πρόγραμμα, σαφώς προσανατολισμένο στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των κοινωνικών και οικονομικών φαινομένων.

 

Δραστηριότητα 4.1 : Καθορισμός περιεχομένου μαθημάτων βιολογικών επιστημών.

Δραστηριότητα 4.2 : Καθορισμός  περιεχομένου  μαθημάτων  γεωλογικών επιστημών.

Δραστηριότητα 4.3 : Καθορισμός περιεχομένου  μαθημάτων βασικών θετικών επιστημών.

Δραστηριότητα 4.4: Καθορισμός  περιεχομένου   μαθημάτων  τεχνικών  επιστημών (engineering).

Δραστηριότητα 4.5 : Καθορισμός περιεχομένου μαθημάτων νομικών επιστημών.

Δραστηριότητα 4.6 : Καθορισμός   περιεχομένου   μαθημάτων οικονομικής επιστήμης.

Δραστηριότητα 4.7 : Καθορισμός περιεχομένων μαθημάτων ξένων γλωσσών.

Δραστηριότητα 4.8 : Χαρακτηρισμός μαθήματος ως υποχρεωτικό / επιλογής.

Δραστηριότητα 4.9 : Ανάπτυξη συστήματος (αλγορίθμου) πιστωτικών μονάδων μαθήματος.

Δραστηριότητα 4.10 : Ενιαία Απεικόνιση των Στοιχείων του Μαθήματος και Σύνταξη του Ωρολογίου Προγράμματος (Ω.Π.) 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ