ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3

 

Σκοπός: Η καταγραφή των διαρθρωτικών προβλημάτων του υπάρχοντος προγράμματος σπουδών, η αξιολόγηση του εφαρμοζόμενου προγράμματος και η μελέτη και διατύπωση πρότασης σχετικά με την εισαγωγή δομικών αλλαγών στο πρόγραμμα σπουδών των Διαχειριστών Περιβάλλοντος–Περιβαλλοντολόγων του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων.

 

Δραστηριότητα 3.1 :  Αξιολόγηση εφαρμοζόμενου Προγράμματος Σπουδών.

Δραστηριότητα 3.2 :  Διδακτικές ενότητες και διάρκεια Πρώτου Κύκλου Σπουδών.  

Δραστηριότητα 3.3 :  Βελτίωση  Κατευθύνσεων Εξειδίκευσης.

Δραστηριότητα 3.4 :  Καθορισμός ακραίων ορίων παραμέτρων  διδακτικού  φόρτου.

Δραστηριότητα 3.5 Aποσυμφόρηση μαθημάτων σε φοιτητές μεγάλων εξαμήνων.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ