ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2

 

Σκοπός:   Η μελέτη των προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών που ισχύουν σε διεθνώς διακεκριμένα Τμήματα Περιβάλλοντος αποσκοπεί  στα εξής:  

· Να εντοπιστούν οι ομοιότητες μεταξύ των προγραμμάτων σπουδών διαφόρων διακεκριμένων  Πανεπιστημίων κυρίως της Ευρώπης αλλά  και της  Αμερικής, έτσι ώστε να διαπιστωθεί μια ευρέως αποδεκτή βάση πάνω στην οποία οικοδομείται ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών στον τομέα της  Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων.  

· Να καταγραφούν οι διαφορές μεταξύ των προγραμμάτων στα διάφορα Πανεπιστήμια και να διερευνηθούν τα πιθανά αίτια της διαφοροποίησης. Σημαντική θα είναι η συνεισφορά της μελέτης στον καθορισμό των βασικών μαθημάτων, του περιεχομένου των μαθημάτων, των γνωστικών περιοχών έμφασης και των πεδίων εξειδίκευσης.  

 

Δραστηριότητα 2.1: Λεπτομερής καταγραφή προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών διακεκριμένων   Τμημάτων Περιβάλλοντος του εξωτερικού.  

Δραστηριότητα 2.2 : Σύγκριση Προγραμμάτων Σπουδών Διαχειριστών Περιβάλλοντος - Περιβαλλοντολόγων.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ