ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 11

 

Σκοπός :  Η μελέτη του τρόπου εισαγωγής του νέου προγράμματος, ώστε να διασφαλισθεί η ομαλή και κατά το δυνατόν ταχεία εφαρμογή του έτσι  ώστε να δοθεί η δυνατότητα μιας πρώτης αξιολόγησης κατά την προβλεπόμενη σύντομη διάρκεια εφαρμογής του (~ ένα ακαδημαϊκό έτος), στο πλαίσιο της παρούσας πρότασης. Η ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων αξιολόγησης του αποτελέσματος της βραχυπρόθεσμης (1-2 ακαδημαϊκά έτη) και της μεσοπρόθεσμης (4-5 έτη) εφαρμογής του αναθεωρημένου ΠΣ 

 

Δραστηριότητα 11.1: Μελέτη Μεθόδου Εφαρμογής του Νέου Προγράμματος Σπουδών.

Δραστηριότητα 11.2: Παρακολούθηση - Έλεγχος και Αξιολόγηση της Εφαρμογής του Νέου Προγράμματος    Σπουδών.

Δραστηριότητα 11.3: Δυναμική Αξιολόγηση Ενεργειών και Αποτελεσμάτων κατά το χρόνο διεξαγωγής του έργου.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ