ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 10

 

Σκοπός :  Η  αναμόρφωση  της  δομής  και  του  περιεχομένου  των  Οδηγών Σπουδών (ΟΣ) σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα  αποτελεί τον κύριο στόχο του παρόντος πακέτου εργασίας Οι νέοι ΟΣ θα πρέπει να παρέχουν πλήρη, συστηματική και σαφή ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Άλλοι στόχοι είναι : - H εισαγωγή πρόσθετων στοιχείων που δεν περιλαμβάνονται στους σημερινούς οδηγούς σπουδών ή δίδονται αποσπασματικά (π.χ. η καθιέρωση “φύλλου” ενιαίας απεικόνισης των στοιχείων του μαθήματος ή η παροχή περιληπτικών στοιχείων της ακαδημαϊκής φυσιογνωμίας των διδασκόντων.   - H μελέτη της μεθόδου και της συχνότητας ενημέρωσης του εντύπου και του ηλεκτρονικού Ο.Σ., όπως επίσης και η διαπίστωση των διαφοροποιήσεων του περιεχομένου των δύο τύπων Ο.Σ. ( Συνέργεια με πακέτα εργασίας της παρούσας πρότασης : ΠΕ-2, ΠΕ-3,  ΠΕ-4 - ΠΕ-8).  

 

Δραστηριότητα 10.1: Μελέτη δομής και περιεχομένου του νέου Οδηγού Σπουδών  

Δραστηριότητα 10.2: Ανάπτυξη εντύπων συστηματικής ένταξης στοιχείων ΠΣ στον Ο.Σ.  

Δραστηριότητα 10.3: Συλλογή και ένταξη στοιχείων στους νέους Οδηγούς Σπουδών.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ