Το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 1999 (ΦΕΚ 179, Τεύχος Α' / 06.09.1999) με στόχο την εφαρμογή των αποτελεσμάτων που θα αναπτυχθούν μέσα από τη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα των βιολογικών επιστημών σε τεχνολογίες αιχμής. Το διδακτικό έργο καλύπτεται από πέντε μόνιμα μέλη ΔΕΠ, ένα στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, τρεις στην βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και ένα στην βαθμίδα του Λέκτορα, από μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και από έναν αριθμό επιστημόνων που προσλήφθηκαν με βάση το Προεδρικό Διάταγμα 407/80. Το προτεινόμενο πρόγραμμα στοχεύει:

1. Στην αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με την εισαγωγή νέων μεθόδων εκπαίδευσης, όπως είναι η:

2. Στην αναμόρφωση και υποστήριξη της διδασκαλίας μαθημάτων του υφιστάμενου ΠΠΣ που σχετίζονται με την προστασία και τη διαχείριση του περιβάλλοντος.

3. Στην αναμόρφωση και ενίσχυση μαθημάτων πληροφορικής και βιοπληροφορικής καθώς και εισαγωγή μαθήματος διδακτικής φυσικών επιστημών.